Bài tập tính từ giúp bạn chinh phục ngữ pháp tiếng Anh

Bạn đã học được những kiến thức lý thuyết về tình từ? Và bạn đang muốn luyện tập thêm về trật tự tính từ trong câu, cách cấu thành tính từ ghép hay muốn củng cố kiến thức về tính từ so sánh hơn và so sánh nhất? EMG Online xin gửi đến bạn đọc một số bài tập về tính từ dưới đây cùng đáp án, để bạn có thể kiểm tra kiến thức của bản thân, cũng như luyện tập thành thạo trong cách sử dụng để đạt được những số điểm ngữ pháp mình mong muốn nhé.

Xem thêm:

Bài tập củng cố trật tự tính từ trong câu

Exercise 1: Gạch chân dưới tính từ trong câu và xác định nó là loại tính từ nào?

 1. We didn’t think that Jim was old enough for this responsibility.
 2. She has done an excellent job of adapting the novel for the screen.
 3. In a perfect world, everybody would have everything they needed.
 4. a man in a new black jacket and grey trousers
 5. Jack wakes up in a strange bedroom at this morning.
 6. It’s an expensive green Janpanese sport motorbike
 7. She’s got an absolutely lovely young face
 8. He makes the most amazing coffee.
 9. The bedroom is relatively large for this modern garden villa
 10. He had a firm, square jaw

Exercise 2: Chọn đáp án đúng cho các câu dưới đây:

1. Linh has a….. in her hair today

Bạn sẽ quan tâm  Trọn bộ bài tập thì tương lai tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (đáp án chi tiết)

A. nice green bow

B. green nice bow

C. bow nice green

 

2. Jim lost a…..

A. dog small grey

B. small grey dog

C. grey small dog

 

3. My mother bought….apples

A. big delicious some

B. delicious some big

C.Some delicious big

 

4. Anna is wearing a….. …dress to attend her bestfriend.

A. white beautiful linen

B. beautiful white linen

C. linen beautiful white

 

5. My family wanted……… bed

A. black a metal

B. black metal

C. metal a black

 

6. My brother bought …………………….car

A. a new blue

B. a blue new

C. new a blue

 

7. My husband wants…………………..cheese

A. some Italian delicious really

B. some really delicious Italian

C. really some Italian delicious

 

8. Sam is looking for………………..tote

A. leather a pink stylish

B. a stylish pink leather

C. a stylish pink leather

 

9. I bought………………..oranges

A. English round some

B. some round English

C. some English round.

 

10. Rose wanted to drink……………….tea

A. French hot black

B. hot French black

C.hot black French

 

Bài tập về tính từ ghép

Exercise 3: Điền vào mỗi chỗ trống để tạo thành một tính từ ghép mới. Sử dụng từ điển nếu bạn cần nhé.

 1. ……….- eyed
 2. ………..-proof
 3. …………-minded
 4. …………-necked
 5. ………….- made
 6. …………..- free
 7. …………..- headed
 8. …………..-hearted

Exercise 4: Thêm một giới từ từ danh sách dưới đây để hoàn thanh các tính từ ghép thích hợp

up         out       back        of       on       off

 1. People are fed……… with all these traffic jams
 2. There was a………. confrontation between management and unions.
 3. Tom’s very laid-………. about his exams.
 4. It was just a one-………….; it won’t happen again.
 5. At that time, it was completely unheard-………… for girls to go to university.
 6. A cut-……………… stops the kettle boiling dry.

Bài tập về tính từ so sánh hơn và so sánh nhất

Excersice 5: Viết các dạng so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ dưới đây:

 1. Boring
 2. Cheap
 3. Pretty
 4. Fat
 5. Far
 6. Safe
 7. Dangerous
 8. Famous
 9. Messy
 10. Easy
 11. Ugly
 12. Shy
 13. Lucky
 14. Difficult
 15. Short
 16. Smart
 17. Noisy
 18. Patient
 19. Warm
 20. Comfortable

Exercise 6: Chia các tính từ dưới dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất sao cho phù hợp với nghĩa và ngữ pháp của câu

 1. There’s nothing…………. than a long soak in a hot bath (good)
 1. They were wearing their…………… clothes (smart)
 2. It was all over in…………. space of time (short)
 3. She shifted into a ……………..position on the chair (comfortable)
 4. Half an hour later Duncan was no …………in his quest (far)
 5. The contributors are, for………..part, professional scientists (more)
 6. Wait for ………….weather before putting the plants in the garden (warm)
 7. That wasn’t …………..choice of words (happy)
 8. ………………….rates are usually available online (cheap)
 1. Business is usually …………..at this time of year (quiet)
 2. Seoul is one of the world’s ……………..cities (big)
 3. We want the kids to have ………………..possible education (good)
 4. The speaker made ……………………….points (interesting)
 5. It was one of ………………..things I ever did (hard)
 6. Progress was …………………. than expected (slow)
Bạn sẽ quan tâm  Trọn bộ bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án)

Bài tập tính từ trong tiếng Anh

Bài tập tính từ trong tiếng Anh

Đáp án

Exercise 1:

 1. old- age
 2. excellent- opinion
 3. Perfect- opinion
 4. New- opinion, black,grey- color
 5. Strange- opinion
 6. Expensive- opinion, green- color, Japanese- origin, sport- purpose
 7. Lovely- opinion, young- age
 8. Amazing- opinion
 9. Large- size, modern- opinion
 10. Square- shape

Exercise 2:  

 1. A
 2. B
 3. C
 4. B
 5. B
 6. A
 7. B
 8. C
 9. B
 10. C

Exercise 3: Có rất nhiều đáp án, dưới đây là một số đáp án gợi ý, các bạn có thể tham khảo nhé:

 1. Brown/bright/blue…- eyed (mắt nâu/ mắt sáng/mắt xanh..)
 2. Fool/dust – proof (bằng chứng ngu ngốc/ chống bụi)
 3. Broad/narrow-minded (suy nghĩ thoáng, rộng/ hẹp hòi)
 4. Polo / low – necked (Polo có cổ/ cổ thấp)
 5. British / ready/hand – made (do Anh sản xuất/ làm sẵn/ thủ công)
 6. Tax / problem – free (miễn thuế/ không có vấn đề)
 7. Hot / pig – headed (nóng nảy/ đầu lợn)
 8. Kind / soft – hearted (nhân hậu, tốt bụng/ mềm lòng)

Exercise 4:

 1. Up (fed-up: chán ngấy, phát ngán- Mọi người phát ngán với tất cả những cảnh tắc đường)
 2. On (head-on: trực diện, đối đầu- Đã có một cuộc đối đầu trực diện giữa quản lý và công đoàn)
 3. Back (laid-back: thoải mái- Tôm rất thoải mái về các kỳ thi của mình)
 4. Off (one-off: 1 lần duy nhất- Nó chỉ là một lần duy nhẩ, nó sẽ không xảy ra lần nào nữa)
 5. Of (unheard- of: không có- Vào thời điểm đó, việc con gái vào đại học là hoàn toàn không có)
 6. Out (cut -out: cắt sẵn – Một vết cắt ngăn ấm đun sôi cạn nước)

Exercise 5:

 1. Boring- more boring- the most boring
 2. Cheap- cheaper- the cheapest
 3. Pretty- prettier- the prettiest
 4. Fat- fatter- the fattest
 5. Far- farther- the farther
 6. Safe- safer- the safest
 7. Dangerous – more dangerous- the most dangerous
 8. Famous- more famous- the most famous
 9. Messy- messier- the messiest
 10. Easy- easier- the easiest
 11. Ugly- uglier- the ugliest
 12. Shy- shyer- the shyest
 13. Lucky- luckier- the luckiest
 14. Difficult- more difficult- the most difficult
 15. Short- shorter- the shortest
 16. Smart – smarter- the smartest
 17. Noisy- noisier- the noisiest
 18. Patient- more patient- the most patient
 19. Warm- warmer- the warmest
 20. Comfortable- more comfortable- the most comfortable
Bạn sẽ quan tâm  Trọn bộ bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án)

Exercise 6:

 1. better
 2. smartest
 3. the shortest
 4. more comfortable
 5. farther
 6. the most
 7. the warmer
 8. the happiest
 9. the cheapest
 10. quieter
 11. largest
 12. the best
 13. the most interesting
 14. the hardest
 15. slow

Hy vọng với những bài tập về tính từ phía trên, bạn sẽ phát huy được những kiến thức mình đang có, và rút được kinh nghiệm sau những lỗi sai mình đã mắc phải. Sau những bài tập nhỏ này, EMG Online chúng tôi cũng hy vọng bạn sẽ tự tin khi làm bài kiểm tra, bài thi về trật tự tính từ trong câu, tính từ ghép và dạng so sánh hơn, so sánh nhất của tính từ. Nếu bạn đang học tiếng Anh một cách rời rạc, chưa khoa học, bạn nên tham khảo lộ trình học tiếng Anh trước khi bắt đầu một quá trình học nghiêm túc.

Bài viết liên quan

Trọn bộ bài tập thì tương lai hoàn thành tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án)
Trọn bộ bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án)
Trọn bộ bài tập thì tương lai hoàn thành từ cơ bản đến nâng cao (đáp án chi tiết)
Trọn bộ bài tập thì tương lai tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (đáp án chi tiết)
Trọn bộ bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao (có đáp án)
Tổng hợp bài tập trạng từ chọn lọc trong ngữ pháp tiếng Anh (Có đáp án)
Cấu trúc và Bài tập câu điều kiện loại 1 đầy đủ nhất!
Bài tập về động từ trong tiếng Anh hay nhất (CÓ ĐÁP ÁN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *