Ngữ Pháp Tiếng Trung, Cấu trúc Cách sử Dụng từ Loại

ngữ pháp tiếng trung

Ngữ pháp tiếng Trung là những bài học đầu tiên và cực kì quan trọng bắt buộc bạn phải nắm đối với những ai bắt đầu học tiếng trung giao tiếp . Học tốt cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung giúp bạn hiểu và viết tốt các đoạn nội dung trong câu. EMG Online sẽ tổng hợp các kiến thức về Cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cho người mới bắt đầu qua nội dung sau.

ngữ pháp tiếng trung

Ngữ pháp tiếng Trung là gì?

Ngữ pháp tiếng Trung bao gồm từ loại (Danh từ, tính từ, động từ, đại từ, số từ và lượng từ, phó từ, giới từ, liên từ, trợ từ, từ tượng thanh, thán từ), lượng từ và ngữ âm các cấu trúc tạo nên câu. Học tiếng Trung cần lưu ý các cấu trúc ngữ pháp vì chỉ cần bạn quên hoặc nhầm lẫn vị trí của các từ trong câu thì ý nghĩa của nó sẽ thay đổi khác đi so với ý định ban đầu. Ngữ pháp trong tiếng trung cũng có một số cầu trúc tương tự với tiếng Việt

Từ loại trong ngữ pháp tiếng Trung

Từ trong tiếng Trung được chia thành thực từ và hư từ, trong đó thực từ bao gồm 10 loại: danh từ, động từ, tính từ (hay còn gọi là hình dung từ), từ khu biệt, số từ, lượng từ, phó từ, đại từ, từ tượng thanh, thán từ. Hư từ gồm 4 loại: giới từ, liên từ, trợ từ, từ ngữ khí.

Ngữ pháp tiếng Trung: Danh từ – 名词 /míngcí/

Danh từ trong ngữ pháp tiếng Trung dùng để biểu thị người hoặc sự vật, thời gian địa điểm. Trong câu danh từ chủ yếu đảm nhận vai trò chủ ngữ. Danh từ được viết là 名词  và viết tắt là 名.

Danh từ gồm 4 loại:

 • Danh từ chỉ người và vật:  猫、狗
 • Danh từ chỉ thời gian: 春天、夏天
 • Danh từ chỉ địa điểm:  学校、
 • Danh từ chỉ phương vị: 上、下

Ngữ pháp tiếng Trung: Động từ – 动词 /dòngcí/

Động từ trong ngữ pháp tiếng Trung là những từ chỉ động tác, hành vi, hoạt động tâm lý hoặc biểu thị sự tồn tại, thay đổi, biến mất, … Động từ được viết là 动词 và viết tắt là 动.

Động từ gồm 7 loại:

 • Động từ chỉ động tác, hành vi: 跳、坐……
 • Động từ chỉ hoạt động tâm lý: 喜欢、讨厌……
 • Động từ chỉ sự tồn tại, thay đổi, biến mất: 在、消亡……
 • Động từ phán đoán: 是……
 • Động từ năng nguyện: 能、 会……
 • Động từ xu hướng: 下来、进去……
 • Động từ chỉ sự thêm vào: 进行、加以……

Ngữ pháp tiếng Trung: Số từ – 数词 /shù cí/

Số từ trong ngữ pháp tiếng Trung là các từ chỉ số lượng, các con số. Số từ được viết là 数词 và viết tắt là 数

Số từ bao gồm 2 loại:

 • Số đếm: 一、二、三……
 • Số thứ tự:第一、第二、第三……

Ngữ pháp tiếng Trung: Tính từ – 形容词 /xíngróngcí/

Tính từ trong ngữ pháp tiếng Trung là những từ biểu thị trạng thái, tính chất của người và sự vật hoặc mô tả trạng thái của hành vi hay động tác. Tính từ được viết là 形容词 và viết tắt là 形.

Tính từ gồm 2 loại lớn:

 • Tính từ chỉ tính chất: 酸、甜、苦、辣……
 • Tính từ chỉ trạng thái: 火红、水江江……

Ngữ pháp tiếng Trung: Từ khu biệt – 区别词 /qūbié cí/

Từ khu biệt biểu thị thuộc tính của người hoặc sự vật, có tác dụng phân loại sự vật. Từ khu biệt được viết là 区别词 và viết tắt là 区.

Bạn sẽ quan tâm  Dịch tên Tiếng Việt sang Tiếng Trung Hay và Ý Nghĩa

Ví dụ: 野生、恶性……

Ngữ pháp tiếng Trung: Lượng từ – 量词 /liàngcí/

Lượng từ trong ngữ pháp tiếng Trung là loại từ chỉ đơn vị của người, sự vật hoặc đơn vị của động tác hành vi. Trong tiếng Trung có đến hơn 500 lượng từ. Lượng từ được viết là 量词, viết tắt là 量.

Lượng từ bao gồm 2 loại:

 • Danh lượng từ: 年、周
 • Động lượng từ: 趟、遍

Ngữ pháp tiếng Trung: Đại từ – 代词 /dàicí/

Đại từ trong ngữ pháp tiếng Trung là các loại từ thay thế cho các từ ngữ trong câu. Gồm ba loại đại từ chính: đại từ nhân xưng, đại từ chỉ thị và đại từ nghi vấn.

Đại từ được viết là 代词 và viết tắt là 代

Đại từ gồm 3 loại:

 • Đại từ chỉ người: 我们、他们
 • Đại từ nghi vấn: 谁、什么、哪
 • Đại từ chỉ sự: 这、那、这儿

Ngữ pháp tiếng Trung: Phó từ – 副词 /fùcí/

Phó từ trong ngữ pháp tiếng Trung là những từ bổ sung ý nghĩa về các mặt như phương thức, trình độ, tần suất, ngữ khí…cho động từ, tính từ hoặc cả câu.

Phó từ được viết là 副词 và viết tắt là 副

Phó từ gồm 7 loại:

 • Phó từ chỉ mức độ: 很、最、太……
 • Phó từ chỉ phạm vi: 都、全、单……
 • Phó từ chỉ thời gian, tần suất: 立刻、马上、暂时、尽量……
 • Phó từ chỉ nơi chốn: 四处、 处处……
 • Phó từ biểu thị khẳng định, phủ định: 必须、 的确、 不、没……
 • Phó từ biểu thị tình trạng, phương thức: 特意、 突然、大力、尽量……
 • Phó từ biểu thị ngữ khí: 难道、 简直、却……

Ngữ pháp tiếng Trung: Từ tượng thanh – 拟声词 /nǐ shēng cí/

Từ tượng thanh trong ngữ pháp tiếng Trung là những từ mô phỏng âm thanh. Từ tượng thanh được viết là 拟声词 và viết tắt là .

Ví dụ: 哈哈、叮当、咚咚……

Ngữ pháp tiếng Trung: Thán từ – 叹词 /tàn cí/

Thán từ là những từ biểu thị cảm thán và sự hoan hô, ứng đáp. Thán từ được viết là 叹词 và viếtghi tắt là .

Ví dụ: 哎呀、哎哟、啊……

Ngữ pháp tiếng Trung: Giới từ – 介词 /jiècí/

Giới từ thường được đặt trước danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ, tạo thành các cụm giới từ bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ hoặc cả câu về đối tượng, thời gian, nơi chốn, phương thức, nguyên nhân, bị động, so sánh, bài trừ….

Giới từ được viết là 介词 và viết tắt là 介

Giới từ có 5 loại chính trong ngữ pháp tiếng Trung :

 • Giới từ chỉ thời gian, nơi chốn, phương hướng: 从、在、向……
 • Giới từ chỉ phương thức, phương pháp, công cụ, so sánh: 按照、用、比……
 • Giới từ chỉ nguyên nhân, mục đích: 因为、 为了……
 • Giới từ chỉ thực hiện động tác hoặc chịu sự tác động của hành vi, động tác:被、让、把……
 • Giới từ chỉ đối tượng liên quan: 对、跟、和……

Ngữ pháp tiếng Trung: Từ ngữ khí – 语气词 / yǔqì cí/

Từ ngữ khí thường đứng ở cuối câu biểu thị ngữ khí, cũng có thể dùng ở giữa câu để ngắt nghỉ. Từ ngữ khí được viết là 语气词 và được viết tắt là 语气.

Từ ngữ khí chia thành 4 loại:

 • Ngữ khí trần thuật: 的、了、吧……
 • Ngữ khí nghi vấn: 吗、呢……
 • Ngữ khí cầu khiến: 吧、了、啊……
 • Ngữ khí cảm thán: 啊……

Ngữ pháp tiếng Trung: Liên từ – 连词 /liáncí/

Liên từ có tác dụng nối từ, đoản ngữ, phân câu, và câu, …biểu thị quan hệ đẳng lập, tăng tiến, chuyển ngoặt, điều kiện, … Để nói được những câu tiếng Trung dài thì cần phải nhớ kĩ cách sử dụng liên từ. Liên từ được viết là 连词 và được viết tắt là 连

Liên từ có thể chia thành 3 loại:

 • Liên từ để nối từ, đoản ngữ: 和、跟、同……
 • Liên từ để nối từ hoặc phân câu: 而、而且、或者……
 • Liên từ để nối phân câu trong câu phức:  不但、不仅、但是……

Ngữ pháp tiếng Trung: Trợ từ – 助词 /zhùcí/

Trợ từ thường đi kèm với từ, cụm từ hoặc câu để biểu thị quan hệ ngữ pháp như quan hệ kết cấu hoặc động thái. . Trợ từ được viết là 助词 và được viết tắt là .

Trợ từ chia thành 4 loại:

 • Trợ từ kết cấu: 的、地、得
 • Trợ từ động thái: 着、 了、过
 • Trợ từ so sánh: 似的、一样、(一) 般
 • Trợ từ khác: 所、给、连

Câu và thành phần câu trong ngữ pháp tiếng Trung

Ngoài các câu đơn thường gặp như: câu trần thuật, câu sai khiến, câu nghi vấn, câu cảm thán thì

Tiếng Trung còn có các dạng câu phức như: câu song song, câu tăng tiến, câu nối tiếp, câu lựa chọn, câu chuyển ý, câu nhượng bộ, câu điều kiện, câu nguyên nhân kết quả, câu mục đích, câu giả thiết

Ngoài ra còn có các phần câu đặc biệt Câu liên động, câu kiêm ngữ, câu tồn hiện, câu chữ 把, câu bị động 被, câu chữ 使, câu chữ 连, câu so sánh

Một câu đầy đủ gồm có 8 thành phần câu:

Trung tâm ngữ – 中心语 /zhōngxīn yǔ/ trong ngữ pháp tiếng Trung

这是我的

Zhè shì wǒ de shū

Đây là sách của tớ.

Chủ ngữ – 主语 /zhǔyǔ/ trong ngữ pháp tiếng Trung

我们胜利了。

Wǒmen shènglìle

Chúng ta thắng lợi rồi.

Vị ngữ – 谓语 /wèiyǔ/ trong ngữ pháp tiếng Trung

黑了

Tiān hēile.

Trời tối rồi.

Động ngữ – 动语 /dòng yǔ/ trong ngữ pháp tiếng Trung

吃过了不少苦头。

Tā chī guò le bù shǎo kǔtóu

Anh ấy chịu không ít khổ sở.

Tân ngữ – 宾语 /bīnyǔ/ trong ngữ pháp tiếng Trung

我送你一朵红玫瑰

Wǒ sòng nǐ yī duǒ hóng méiguī

Anh tặng em một bông hoa hồng.

Bổ ngữ – 补语 /bǔyǔ/ trong ngữ pháp tiếng Trung

这本书我已经读三遍了。Zhè běn shū wǒ yǐjīng dú sān biànleCuốn sách này tôi đã đọc ba lần rồi.

Trạng ngữ – 状语 /zhuàngyǔ/ trong ngữ pháp tiếng Trung

今天就你一个迟到。

Jīntiān jiù nǐ yīgè chídào

Hôm nay chỉ mình cậu đến muộn.

Định ngữ – 定语 /dìngyǔ/

小红是一个漂亮的姑娘。
Xiǎohóng shì yí gè piàoliang de gūniang.
Tiểu Hồng là một cô gái xinh xắn.

Cấu trúc một câu hoàn chỉnh gồm: Chủ ngữ + Vị ngữ + Tân ngữ

Ví dụ:

全班同学已经做好了作业。

Cả lớp đã làm xong hết bài tập.

Trong đó:

 • 全班同学 là chủ ngữ
 • 已经做好了là vị ngữ
 • 作业là tân ngữ

Tổng hợp cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản

Cấu trúc câu cơ bản Là, phải

Cấu trúc câu cơ bản với 是 /shì/: Là, phải

Danh từ + 是 + Danh từ
(Phủ định thì thêm 不/bú/ vào trước是)

我是学生。/wǒ shì xuésheng/ : Tôi là học sinh.

Bạn sẽ quan tâm  Học tiếng Trung chủ đề đi Mua Sắm

我不是学生。/wǒ bú shì xuésheng/ : Tôi không phải là học sinh.

Cấu trúc Ở

Cấu trúc 在 /zài/: Ở

Chủ ngữ + 在 + Địa điểm/nơi chốn
(Phủ định thì thêm 不/bú/ vào trước 在)

我姐姐在家。/wó jiějie zài jiā/: Chị tôi ở nhà.

我姐姐不在家。/wó jiějie bú zài jiā/: Chị tôi không ở nhà.

Cấu trúc không phải… mà là

Cấu trúc “不是……而是” /búshì… ér shì/: không phải… mà là

Ví dụ: 不是老师不管你,而是你自己太让老师失望了。

Búshì lǎoshī bùguǎn nǐ, ér shì nǐ zìjǐ tài ràng lǎoshī shīwàngle.

Không phải thầy giáo không quan tâm  bạn mà là bạn khiến thầy thất vọng quá rồi.

Ví dụ: 他不是英语老师而是汉语老师。

Tā búshì Yīngyǔ lǎoshī ér shì Hànyǔ lǎoshī.

Anh ấy không phải là thầy giáo tiếng Anh mà là thầy giáo tiếng Trung

Cấu trúc câu với Muốn, cần, lấy

Cấu trúc câu với 要 /yào/ : Muốn, cần, lấy

Chủ ngữ  + 要 +Tân ngữ
(Phủ định thì thêm 不/bú/ vào trước 要)

我要苹果汁。/wǒ yào píngguǒ zhī/: Tôi lấy nước táo ép.

我不要苹果汁。/wǒ búyào píngguǒ zhī/: Tôi không cần nước táo ép.

Cấu trúc nếu… thì trong ngữ pháp tiếng Trung

Cấu trúc “如果……就也” /rúguǒ… jiù /: nếu… thì

Ví dụ: 如果今天下大雨,我就不去学校了。

Rúguǒ jīntiān xià dàyǔ, wǒ jiù bú qù xuéxiào le.

Nếu hôm nay trời mưa to thì tôi sẽ không  đến trường nữa.

Ví dụ: 如果你认真的学习,成绩会变的很好。

Rúguǒ nǐ rènzhēn de xuéxí, chéngjì jiù huì biàn de hěn hǎo.

Nếu bạn học tập chăm chỉ, thì thành tích cũng sẽ rất tốt.

Cấu trúc với Động từ đã / rồi trong ngữ pháp tiếng Trung

Cấu trúc với Động từ + 了 /le/ : đã / rồi

Cấu trúc câu tiếng Trung này dùng để biểu thị động tác đã xảy ra, hoàn thành trong quá khứ hoặc sự thay đổi của trạng thái

他睡觉了。/tā shuìjiào le/ : Anh ấy ngủ rồi.

Cấu trúc nhấn mạnh nội dung trong ngữ pháp tiếng Trung

Cấu trúc nhấn mạnh nội dung: “是……的。” /shì… de/

Ví dụ: 他昨天来
Tā shì zuótiān lái de.
Anh ấy đến ngày hôm qua.
(Nhấn mạnh thời gian đến là hôm qua)

Cấu trúc nguyên nhân kết quả trong ngữ pháp tiếng Trung

Cấu trúc “因为……所以” /yīnwèi… suǒyǐ/: biểu thị nguyên nhân kết quả

Ví dụ: 因为下雨所以我们不能出去玩儿。

Yīnwèi xià yǔ suǒyǐ wǒmen bùnéng chūqù wánr.

Bởi vì trời mưa nên chúng tôi không thể ra ngoài chơi.

Cấu trúc Có trong ngữ pháp tiếng Trung

Cấu trúc 有 /yǒu/: Có

Chủ ngữ + 有 + Tân ngữ
(Phủ định thì thêm 不/bú/ vào trước 要)

我有时间,可以帮你。/ Wǒ yǒu shíjiān, kěyǐ bāng nǐ./: Tôi có thời gian, có thể giúp bạn.

我没有时间,不可以帮你。/ Wǒ méiyǒu shíjiān, kěyǐ bāng nǐ./: Tôi không có thời gian,

Cấu trúc chỉ cần… thì trong ngữ pháp tiếng Trung

Cấu trúc “只要……就” /zhǐyào… jiù/: chỉ cần… thì

Ví dụ: 只要你努力学习, 会有进步。

Zhǐyào nǐ nǔlì xuéxí, jiù huì yǒu jìnbù

Chỉ cần bạn cố gắng học hành thì sẽ tiến bộ.

Cấu trúc cho dù… đều/ cũng trong ngữ pháp tiếng Trung

Cấu trúc “无论……都” /wúlùn… dōu/: cho dù… đều/ cũng

Ví dụ: 无论遇到怎样的困难,我们要想办法克服。

Wúlùn yù dào zěnyàng de kùnnán, wǒmen dōu yào xiǎng bànfǎ kèfú

Cho dù gặp phải khó khăn gì, chúng tôi cũng đều nghĩ cách khắc phục.

Kết cấu câu trợ từ kết cấu trong ngữ pháp tiếng Trung

Kết cấu câu với 的 /de/: Trợ từ kết cấu

Trong cấu trúc câu tiếng Trung, 的 dùng để nối định ngữ và trung tâm ngữ tạo thành cụm danh từ, thường diễn tả quan hệ sở hữu (được dịch là “của”).

Định ngữ + 的 + Trung tâm ngữ

叔叔的车。/Shūshu de chē/: Xe của chú.

Danh từ / đại từ / cụm động từ…. + 的.

那个座位是我的。/Nàgè zuòwèi shì wǒ de/: Chỗ ngồi đó là của tôi.

Cấu trúc câu với phó từ phủ định “không” trong ngữ pháp tiếng Trung

Cấu trúc câu với 不 /bù/ và 没有 /méi yǒu/: Phó từ phủ định “không”

不 / 没有 + Động từ

妈妈不喝咖啡。/Māmā bù hē kāfēi/: Mẹ không uống cà phê.

小王没有上学。/Xiǎo wáng méiyǒu shàngxué/: Tiểu Vương không có đi học.

* 不 /bù/ Được sử dụng để phủ định hiện tại hoặc sự thực, thói quen …
*没 /méi/ là phó từ phủ định cho động từ  有 /yǒu/: dùng để phủ định cho động tác trong quá khứ.

Cấu trúc chỉ có… mới trong ngữ pháp tiếng Trung

Cấu trúc “只有……才” /zhǐyǒu… cái/: chỉ có… mới

Ví dụ: 只有好好学习能有好成绩。

Zhǐyǒu hǎohao xuéxí cái néng yǒu hǎo chéngjì.

Chỉ có học hành chăm chỉ mới có được thành tích tốt.

Cấu trúc mặc dù…. nhưng trong ngữ pháp tiếng Trung

Cấu trúc “虽然。。。但是” /suīrán… dànshì/: mặc dù…. nhưng

Ví dụ: 虽然冬天来了,但是天气不太冷。

Suīrán dōngtiān láile, dànshì tiānqì bú tài lěng.
Mặc dù mùa đông đến rồi nhưng thời tiết không lạnh lắm.

Ví dụ: 虽然读书很辛苦,但是还是要坚持。

Suīrán dúshū hěn xīnkǔ, dànshì háishì yào jiānchí

Mặc dù học hành vất vả nhưng vẫn phải kiên trì.

Cấu trúc câu tiếng Trung cơ bản có chứa từ chỉ thời gian

Cấu trúc câu tiếng Trung cơ bản có chứa từ chỉ thời gian

Chủ ngữ + Danh từ chỉ thời gian + Vị ngữ

我们每天都要上学。/wǒmen měitiān dōu yào shàng xué/ : Hàng ngày chúng tôi đều phải đi học.

Danh từ chỉ thời gian + Chủ ngữ + Vị ngữ: Đưa danh từ thời gian lên đầu câu có tác dụng nhấn mạnh thời gian hơn.

前天老板在上海。/Qiántiān lǎobǎn zài shànghǎi/: Hôm trước giám đốc ở Thượng Hải.

Cấu trúc không những…mà còn trong ngữ pháp tiếng Trung

Cấu trúc 不但……而且 /búdàn… érqiě/: không những… mà còn trong ngữ pháp tiếng Trung

Ví dụ: 今天的天空不但没有太阳,而且还非常阴暗。

Jīntiān de tiānkōng bùdàn méiyǒu tàiyáng, érqiě hái fēicháng yīn’àn.

Thời tiết hôm nay không những không có ánh mặt trời mà còn rất âm u.

Cấu trúc câu bắt đầu bằng Chủ ngữ

Chủ ngữ có thể là người hoặc vật thực hiện động tác

这是什么? /zhè shì shén me/: Đây là gì?

你去哪儿? /nǐ qù nǎr?/: Bạn đi đâu?

Cấu trúc chỉ mức độ không thể chịu nổi

Cấu trúc 得 chỉ mức độ không thể chịu nổi trong ngữ pháp tiếng Trung

… … 得不得了/… … 得不行/… … 得慌/… … 得要命/ … … 得受不了/… …得厉:
/ Dé bùdéliǎo/ dé bùxíng/ dé huāng/ dé yàomìng/ dé shòu bùliǎo/ dé lìhài/ :
đến nỗi chịu không thấu/ … đến nỗi dữ dội

cụm động từ/ cụm tính từ động từ + 得不得了/得不行/得要命/得厉害/得慌/得受不了

VD4: 这几天忙得要命,连看电视的时间都没有。

/Zhè jǐ tiān máng dé yàomìng, lián kàn diànshì de shíjiān dōu méiyǒu./

Mấy ngày nay bận chết được, ngay cả thời gian xem ti vi cũng chả có nữa.

Bạn sẽ quan tâm  FREE Khóa Học Tiếng Trung Online Cơ bản Chuẩn Giao tiếp

* Chữ 得 trong cấu trúc câu tiếng Trung này lại đọc là /dé/ nhé.

Cấu trúc Dù thế nào cũng phải làm trong ngữ pháp tiếng Trung

Cấu trúc 得: Dù thế nào cũng phải làm trong ngữ pháp tiếng Trung

Cấu trúc câu tiếng Trung này mang giọng điệu ép buộc hoặc không còn cách nào khác đành chịu.

A也得A,不A也得A: / A yě děi A, bù A yě děi A/:  A cũng phải A, không A cũng phải A

động từ + 也得 động từ,不 + động từ + 也得 động từ

VD3: 老板要求做的事,你做也得做,不做也得做。

/Lǎobǎn yāoqiú zuò de shì, nǐ zuò yě děi zuò, bù zuò yě děi zuò./

Công việc mà sếp yêu cầu làm, anh không làm cũng phải làm.

* Chữ 得 trong mẫu câu tiếng Trung này đọc là /děi/, không phải /dé/ nhé.

Cấu trúc chỉ mức độ rất cao, cao đến đỉnh điểm

Cấu trúc 得 chỉ mức độ rất cao, cao đến đỉnh điểm trong ngữ pháp tiếng Trung

A得不能再A / A得不得了: / A dé bùnéng zài A / A dé bùdéliǎo/ : A đến nỗi không thể A hơn

Tính từ + 得不能再 + tính từ.

Động từ/tính từ + 得不得了.

VD1: 这个孩子胖得不能再胖了,该让他减减肥了!

/Zhège háizi pàng dé bùnéng zài pàngle, gāi ràng tā jiǎn jiǎnféile!./

Đứa bé này béo đến nỗi không thể béo hơn nữa, nên giảm cân thôi.

VD2: 我们足球队赢了几场足球,大家高兴得不得了。

/Wǒmen zúqiú duì yíngle jǐ chǎng zúqiú, dàjiā gāoxìng dé bùdéliǎo./

Đội bóng đá của chúng tôi thắng vài trận, mọi người vui mừng khôn xiết.

* Chữ 了 trong cấu trúc câu tiếng Trung này đọc là /liǎo/.

* Chữ 得 trong cấu trúc này đọc là /dé/ nhé.

Cấu trúc Ít nhiều phải có, muốn hay không phải thực hiện

Cấu trúc 得: Ít nhiều phải có, muốn hay không phải thực hiện

多少(也)得。。。/ 多少。。。(也)得 :  /Duōshǎo (yě) děi…/ Duōshǎo…(yě) děi/ : ít nhiều cũng phải

多少 + danh từ +(也)得 + động từ

多少(也)得 + động từ + (点儿)

VD5:  现在找工作不容易,多少薪水也得干。

/Xiànzài zhǎo gōngzuò bù róngyì,  duōshǎo xīnshuǐ yě děi gàn./

Bây giờ tìm việc làm không dễ, lương ít nhiều gì cũng phải làm.

* Chữ 得 trong cấu trúc câu tiếng Trung này đọc là /děi/.

⇒ Cấu trúc câu trong tiếng Trung (1) đã được bao gồm trong cấu trúc tiếng Trung (3), cùng có nghĩa và tác dụng gần giống nhau, chỉ mức độ cao nhất, không có mức độ nào cao hơn. Và chữ 得 cũng có cùng cách đọc là /dé/.

⇒ Cấu trúc câu tiếng Trung (2) và cấu trúc (4) lại gần nghĩa nhau, mang ý nghĩa bắt buộc. Chữ 得 trong 2 cấu trúc câu tiếng Trung này đọc là /děi/.

Cấu trúc Đang …trong ngữ pháp tiếng Trung

Cấu trúc Đang … trong tiếng trung trong ngữ pháp tiếng Trung

Diễn tả một hành động đang xảy ra, thì hành động/tình huống khác chen ngang.

động từ + 着 + động từ + 着,… : / … zhe … zhe/

VD15: 他坐了十几个小时的飞机,坐着坐着睡着了。

/Tā zuòle shí jǐ gè xiǎoshí de fēijī, zuòzhe zuòzhe shuìzháole./

(Anh ấy ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, đang ngồi thì ngủ thiếp đi.)

* Chữ 着 trong 睡着了của VD15 đọc là /zháo/ nhé.

Cấu trúc Rất …trong ngữ pháp tiếng Trung

Cấu trúc 着 Rất … trong ngữ pháp tiếng Trung

Diễn đạt mức độ rất cao, thường dùng trong văn nói của tiếng Trung.

(cụm) tính từ + 着呢 : /zhe ne/

VD16: 妈妈冲好奶粉了吗?宝宝饿着呢。

/Māmā chōng hǎo nǎifěnle ma? Bǎobao è zhene./

(Mẹ pha sữa xong chưa? Em bé rất đói rồi đây.)

Cấu trúc Dù cho / dù là / cho dù … cũng / sẽ …trong ngữ pháp tiếng Trung

Dù cho / dù là / cho dù … cũng / sẽ … trong ngữ pháp tiếng Trung

Diễn đạt ý giả thiết và nhượng bộ. Dù cho tình huống nào thì kết quả cũng không thay đổi.

即使 / 哪怕 + giả thiết/ điều kiện, ……也 / 会 + kết quả …… : / Jíshǐ / nǎpà… yě / huì…/

VD24: 哥哥每天睡前都要看一会儿书,哪怕深夜一两点睡觉,也是这样。

/Gēgē měitiān shuì qián dōu yào kàn yīhuǐ’er shū, nǎpà shēnyè yī liǎng diǎn shuìjiào, yěshì zhèyàng./

(Anh tớ ngày nào cũng phải đọc sách một tí rồi mới đi ngủ, dù là giữa đêm 1-2h cũng vậy.)

VD25: 即使今晚不睡觉,也要把作业完成。

/Jíshǐ jīn wǎn bù shuìjiào, yě yào bǎ zuòyè wánchéng./

(Dù cho tối nay không ngủ, cũng phải làm xong bài tập.)

Cấu trúc câu Đã / đã vậy … thì …trong ngữ pháp tiếng Trung

Cấu trúc câu Đã / đã vậy … thì … trong ngữ pháp tiếng Trung

Diễn tả tình huống đó  đã xuất hiện, hoặc đã thành hiện thực, thì sẽ theo đó đưa ra một kết luận cụ thể.

。。。既然。。。,(那么)就。。。 :  /jìrán …, (nàme) jiù …/

VD26: 你既然来了,就留下来吃晚饭吧。/Nǐ jìrán láile, jiù liú xiàlái chī wǎnfàn ba./

(Bạn đã đến rồi, thì ở lại ăn tối đi.)

Cấu trúc Tuy / Dù … nhưng … trong tiếng Trung

Cấu trúc Tuy / Dù … nhưng … trong ngữ pháp tiếng Trung

Diễn đạt ý nhượng bộ. Ở phân câu đầu thừa nhận sự việc, tình huống nào đó, ở phân câu sau kết quả vẫn không vì vậy mà thay đổi, sự việc vẫn xảy ra, tình huống vẫn xuất hiện.

尽管 / 虽然 + tính từ / cụm động từ / câu但是 / 可是 / 然而 + câu :

/Jǐnguǎn / suīrán … Dànshì / kěshì / rán’ér…/

VD27:   尽管她工作很忙,但是每天都给妈妈打电话。

/Jǐnguǎn tā gōngzuò hěn máng, dànshì měitiān dū gěi māmā dǎ diànhuà./

(Tuy công việc của cô ấy rất bận, nhưng mỗi ngày đều gọi điện thoại cho mẹ.)

Trên đây là tóm tắt những kiến thức ngữ pháp tiếng Trung cơ bản nhất, trong các bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi sâu vào tìm hiểu cụ thể từng phần của ngữ pháp nhé.

Các bạn phải chăm chỉ học thuộc, nắm vững được đặc điểm tính chất của từ loại để tránh dùng sai, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp của câu, làm nhiều bài tập ngữ pháp xem nhiều phim hoặc nghe nhạc để học theo cách người Trung nói, …Và đừng quên theo dõi fanpage và trang web của EMG Online Oline để có thể tìm hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Trung nhé.

Bài viết liên quan

Hòa mình vào thế giới đua xe đầy màu sắc và tốc độ với Asphalt 9
Hòa mình vào thế giới đua xe đầy màu sắc và tốc độ với Asphalt 9
giáo trình hán ngữ 6 quyển file pdf
Link Download Giáo Trình Hán Ngữ Quyển 1 Đến 6 Tiếng Việt Mới PDF
Cách đọc Giá tiền, Số tiền trong tiếng Trung Quốc chuẩn xác nhất!
Tên PHƯỜNG | XÃ dịch sang tiếng Trung Quốc
Tiếng Trung Thương Mại: Tổng hợp từ vựng chuyên ngành
Cách gọi tên các loại QUẢ | TRÁI CÂY bằng tiếng Trung
Từ vựng tiếng Trung về tên các loại RAU, CỦ, HẠT
Ý nghĩa các CON SỐ trong tiếng Trung Quốc là gì? 520 là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *