Tên đường phố Đài Bắc | Đài Loan bằng chữ Trung Quốc

Dưới đây là tất cả tên của tất cả các đường phố, con đường và đại lộ của Đài Bắc, Đài Loan, được viết bằng chữ Hán, Hanyu Pinyin (có dấu thanh điệu), và sự kết hợp giữa chữ La tinh và tiếng Anh tiêu chuẩn ở Đài Loan.

Hanzi Hanyu Pinyin Pinyin and English mix
愛富一街 Àifù Yī Jiē Aifu 1st St.
愛富二街 Àifù Èr Jiē Aifu 2nd St.
愛富三街 Àifù Sān Jiē Aifu 3rd St.
愛國東路 Àiguó Dōng Lù Aiguo E. Rd.
愛國西路 Àiguó Xī Lù Aiguo W. Rd.
安東街 Āndōng Jiē Andong St.
安和路 Ānhé Lù Anhe Rd.
安居街 Ānjū Jiē Anju St.
安康路 Ānkāng Lù Ankang Rd.
安平街 Ānpíng Jiē Anping St.
安泰街 Āntài Jiē Antai St.
安西街 Ānxī Jiē Anxi St.
安興街 Ānxīng Jiē Anxing St.
八德路 Bādé Lù Bade Rd.
保安街 Bǎo’ān Jiē Bao’an St.
寶慶路 Bǎoqìng Lù Baoqing Rd.
寶清街 Bǎoqīng Jiē Baoqing St.
寶興街 Bǎoxīng Jiē Baoxing St.
保儀路 Bǎoyí Lù Baoyi Rd.
北安路 Běi’ān Lù Bei’an Rd.
北寧路 Běiníng Lù Beining Rd.
北平東路 Běipíng Dōng Lù Beiping E. Rd.
北平西路 Běipíng Xī Lù Beiping W. Rd.
北投路 Běitóu Lù Beitou Rd.
濱江街 Bīnjiāng Jiē Binjiang St.
碧山路 Bìshān Lù Bishan Rd.
博愛路 Bó’ài Lù Bo’ai Rd.
長安東路 Cháng’ān Dōng Lù Chang’an E. Rd.
長安西路 Cháng’ān Xī Lù Chang’an W. Rd.
長春路 Chángchūn Lù Changchun Rd.
常德街 Chángdé Jiē Changde St.
昌吉街 Chāngjí Jiē Changji St.
長沙街 Chángshā Jiē Changsha St.
長壽路 Chángshòu Lù Changshou Rd.
長順街 Chángshùn Jiē Changshun St.
長泰街 Chángtài Jiē Changtai St.
長興街 Chángxīng Jiē Changxing St.
潮州街 Cháozhōu Jiē Chaozhou St.
承德路 Chéngdé Lù Chengde Rd.
成都路 Chéngdū Lù Chengdu Rd.
成福路 Chéngfú Lù Chengfu Rd.
成功路 Chénggōng Lù Chenggong Rd.
車前路 Chēqián Lù Cheqian Rd.
赤峰街 Chìfēng Jiē Chifeng St.
崇德街 Chóngdé Jiē Chongde St.
重慶北路 Chóngqìng Běi Lù Chongqing N. Rd.
重慶南路 Chóngqìng Nán Lù Chongqing S. Rd.
崇仁路 Chóngrén Lù Chongren Rd.
重三路 Chóngsān Lù Chongsan Rd.
崇仰一路 Chóngyǎng Yī Lù Chongyang 1st Rd.
崇仰二路 Chóngyǎng Èr Lù Chongyang 2nd Rd.
崇仰三路 Chóngyǎng Sān Lù Chongyang 3rd Rd.
崇仰四路 Chóngyǎng Sì Lù Chongyang 4th Rd.
崇仰五路 Chóngyǎng Wǔ Lù Chongyang 5th Rd.
崇仰六路 Chóngyǎng Liù Lù Chongyang 6th Rd.
崇仰七路 Chóngyǎng Qī Lù Chongyang 7th Rd.
崇仰九路 Chóngyǎng Jiǔ Lù Chongyang 9th Rd.
重陽路 Chóngyáng Lù Chongyang Rd.
翠華街 Cuìhuá Jiē Cuihua St.
翠嶺路 Cuìlǐng Lù Cuiling Rd.
翠山街 Cuìshān Jiē Cuishan St.
翠宜路 Cuìyí Lù Cuiyi Rd.
翠雲街 Cuìyún Jiē Cuiyun St.
大安路 Dà’ān Lù Da’an Rd.
大北路 Dàběi Lù Dabei Rd.
大埔街 Dàbù Jiē Dabu St.
大道路 Dàdào Lù Dadao Rd.
大東路 Dàdōng Lù Dadong Rd.
大度路 Dàdù Lù Dadu Rd.
大光街 Dàguāng Jiē Daguang St.
大亨路 Dàhēng Lù Daheng Rd.
大湖街 Dàhú Jiē Dahu St.
大湖山莊街 Dàhúshānzhuāng Jiē Dahushanzhuang St.
大佳街 Dàjiā Jiē Dajia St.
大理街 Dàlǐ Jiē Dali St.
大龍街 Dàlóng Jiē Dalong St.
大南路 Dànán Lù Danan Rd.
丹陽街 Dānyáng Jiē Danyang St.
稻香路 Dàoxiāng Lù Daoxiang Rd.
大同街 Dàtóng Jiē Datong St.
大屯路 Dàtún Lù Datun Rd.
大西路 Dàxī Lù Daxi Rd.
大興街 Dàxīng Jiē Daxing St.
大業路 Dàyè Lù Daye Rd.
大直街 Dàzhí Jiē Dazhi St.
德昌街 Déchāng Jiē Dechang St.
德惠街 Déhuì Jiē Dehui St.
登山路 Dēngshān Lù Dengshan Rd.
德行東路 Dé-Xíng Dōng Lù Dexing E. Rd.
德行西路 Dé-Xíng Xī Lù Dexing W. Rd.
堤頂大道 Dīdǐng Dàdào Diding Blvd.
迪化街 Díhuà Jiē Dihua St.
東豐街 Dōngfēng Jiē Dongfeng St.
東湖路 Dōnghú Lù Donghu Rd.
東華街 Dōnghuá Jiē Donghua St.
東明街 Dōngmíng Jiē Dongming St.
東南街 Dōngnán Jiē Dongnan St.
東寧路 Dōngníng Lù Dongning Rd.
東山路 Dōngshān Lù Dongshan Rd.
東昇路 Dōngshēng Lù Dongsheng Rd.
東新街 Dōngxīn Jiē Dongxin St.
東興路 Dōngxīng Lù Dongxing Rd.
東陽街 Dōngyáng Jiē Dongyang St.
東園街 Dōngyuán Jiē Dongyuan St.
敦化北路 Dūnhuà Běi Lù Dunhua N. Rd.
敦化南路 Dūnhuà Nán Lù Dunhua S. Rd.
敦煌路 Dūnhuáng Lù Dunhuang Rd.
峨眉街 Éméi Jiē Emei St.
豐年路 Fēngnián Lù Fengnian Rd.
奉賢路 Fèngxián Lù Fengxian Rd.
粉寮街 Fěnliáo Jiē Fenliao St.
福德路 Fúdé Lù Fude Rd.
福德街 Fúdé Jiē Fude St.
福港街 Fúgǎng Jiē Fugang St.
富貴一路 Fùguì Yī Lù Fugui 1st Rd.
福國路 Fúguó Lù Fuguo Rd.
福華路 Fúhuá Lù Fuhua Rd.
富錦街 Fùjǐn Jiē Fujin St.
富康街 Fùkāng Jiē Fukang St.
福林路 Fúlín Lù Fulin Rd.
富民路 Fùmín Lù Fumin Rd.
福榮街 Fúróng Jiē Furong St.
富山路 Fùshān Lù Fushan Rd.
福山街 Fúshān Jiē Fushan St.
福壽街 Fúshòu Jiē Fushou St.
撫順街 Fǔshùn Jiē Fushun St.
復興一路 Fùxīng Yī Lù Fuxing 1st Rd.
復興二路 Fùxīng Èr Lù Fuxing 2nd Rd.
復興三路 Fùxīng Sān Lù Fuxing 3rd Rd.
復興四路 Fùxīng Sì Lù Fuxing 4th Rd.
復興北路 Fùxīng Běi Lù Fuxing N. Rd.
福興路 Fúxīng Lù Fuxing Rd.
復興南路 Fùxīng Nán Lù Fuxing S. Rd.
富陽街 Fùyáng Jiē Fuyang St.
撫遠街 Fǔyuǎn Jiē Fuyuan St.
福志街 Fúzhì Jiē Fuzhi St.
福州街 Fúzhōu Jiē Fuzhou St.
港華街 Gǎnghuá Jiē Ganghua St.
港墘路 Gǎngqí Lù Gangqi Rd.
崗山路 Gāngshān Lù Gangshan Rd.
甘谷街 Gāngǔ Jiē Gangu St.
甘州街 Gānzhōu Jiē Ganzhou St.
格致路 Gézhì Lù Gezhi Rd.
公館路 Gōngguǎn Lù Gongguan Rd.
公館街 Gōngguǎn Jiē Gongguan St.
公園路 Gōngyuán Lù Gongyuan Rd.
光復北路 Guāngfù Běi Lù Guangfu N. Rd.
光復南路 Guāngfù Nán Lù Guangfu S. Rd.
光華一巷 Guānghuá Yī Xiàng Guanghua 1st Ln.
光華二巷 Guānghuá Èr Xiàng Guanghua 2nd Ln.
光華三巷 Guānghuá Sān Xiàng Guanghua 3rd Ln.
光華四巷 Guānghuá Sì Xiàng Guanghua 4th Ln.
光華路 Guānghuá Lù Guanghua Rd.
光輝路 Guānghuī Lù Guanghui Rd.
光明路 Guāngmíng Lù Guangming Rd.
廣州街 Guǎngzhōu Jiē Guangzhou St.
館前路 Guǎnqián Lù Guanqian Rd.
故宮路 Gùgōng Lù Gugong Rd.
貴德街 Guìdé Jiē Guide St.
貴富街 Guìfù Jiē Guifu St.
桂林路 Guìlín Lù Guilin Rd.
歸綏街 Guīsuí Jiē Guisui St.
貴陽街 Guìyáng Jiē Guiyang St.
牯嶺街 Gǔlǐng Jiē Guling St.
國華街 Guóhuá Jiē Guohua St.
國泰街 Guótài Jiē Guotai St.
國興路 Guóxīng Lù Guoxing Rd.
哈密街 Hāmì Jiē Hami St.
杭州路 Hángzhōu Lù Hangzhou Rd.
漢口街 Hànkǒu Jiē Hankou St.
漢中街 Hànzhōng Jiē Hanzhong St.
和豐街 Héfēng Jiē Hefeng St.
合江街 Héjiāng Jiē Hejiang St.
恆光街 Héngguāng Jiē Hengguang St.
衡陽路 Héngyáng Lù Hengyang Rd.
和平東路 Hépíng Dōng Lù Heping E. Rd.
和平路 Hépíng Lù Heping Rd.
和平西路 Hépíng Xī Lù Heping W. Rd.
合順街 Héshùn Jiē Heshun St.
和興路 Héxīng Lù Hexing Rd.
後街 Hòu Jiē Hou St.
後港街 Hòugǎng Jiē Hougang St.
華岡路 Huágāng Lù Huagang Rd.
華光街 Huáguāng Jiē Huaguang St.
懷德街 Huáidé Jiē Huaide St.
懷寧街 Huáiníng Jiē Huaining St.
華齡街 Huálíng Jiē Hualing St.
華南巷 Huánán Xiàng Huanan Ln.
環東大道 Huándōng Dàdào Huandong Blvd.
磺港路 Huánggǎng Lù Huanggang Rd.
磺溪街 Huángxī Jiē Huangxi St.
環河北路 Huánhé Běi Lù Huanhe N. Rd.
環河南路 Huánhé Nán Lù Huanhe S. Rd.
環山路 Huánshān Lù Huanshan Rd.
華榮街 Huáróng Jiē Huarong St.
華聲街 Huáshēng Jiē Huasheng St.
華亭街 Huátíng Jiē Huating St.
華西街 Huáxī Jiē Huaxi St.
華興街 Huáxīng Jiē Huaxing St.
華陰街 Huáyīn Jiē Huayin St.
湖底路 Húdǐ Lù Hudi Rd.
葫東街 Húdōng Jiē Hudong St.
惠安街 Huì’ān Jiē Hui’an St.
惠民街 Huìmín Jiē Huimin St.
湖口街 Húkǒu Jiē Hukou St.
虎林街 Hǔlín Jiē Hulin St.
葫蘆街 Húlu Jiē Hulu St.
湖山路 Húshān Lù Hushan Rd.
江南街 Jiāngnán Jiē Jiangnan St.
建國北路 Jiànguó Běi Lù Jianguo N. Rd.
建國南路 Jiànguó Nán Lù Jianguo S. Rd.
建國街 Jiànguó Jiē Jianguo St.
健康路 Jiànkāng Lù Jiankang Rd.
建民路 Jiànmín Lù Jianmin Rd.
劍南路 Jiànnán Lù Jiannan Rd.
劍潭路 Jiàntán Lù Jiantan Rd.
建業路 Jiànyè Lù Jianye Rd.
嘉興街 Jiāxīng Jiē Jiaxing St.
基河路 Jīhé Lù Jihe Rd.
吉利街 Jílì Jiē Jili St.
吉林路 Jílín Lù Jilin Rd.
基隆路 Jīlóng Lù Jilong Rd.
濟南路 Jǐnán Lù Jinan Rd.
景豐街 Jǐngfēng Jiē Jingfeng St.
景福街 Jǐngfú Jiē Jingfu St.
景後街 Jǐnghòu Jiē Jinghou St.
景華街 Jǐnghuá Jiē Jǐnghuá St.
景化街 Jǐnghuà Jiē Jǐnghuà St.
景隆街 Jǐnglóng Jiē Jinglong St.
景美街 Jǐngměi Jiē Jingmei St.
景明街 Jǐngmíng Jiē Jingming St.
景仁街 Jǐngrén Jiē Jingren St.
菁山路 Jīngshān Lù Jingshan Rd.
景文街 Jǐngwén Jiē Jingwen St.
景興路 Jǐngxīng Lù Jingxing Rd.
景雲街 Jǐngyún Jiē Jingyun St.
景中街 Jǐngzhōng Jiē Jingzhong St.
金湖路 Jīnhú Lù Jinhu Rd.
金華街 Jīnhuá Jiē Jinhua St.
晉江街 Jìnjiāng Jiē Jinjiang St.
金龍路 Jīnlóng Lù Jinlong Rd.
金門街 Jīnmén Jiē Jinmen St.
金山北路 Jīnshān Běi Lù Jinshan N. Rd.
金山南路 Jīnshān Nán Lù Jinshan S. Rd.
錦西街 Jǐnxī Jiē Jinxi St.
進賢路 Jìnxián Lù Jinxian Rd.
錦州街 Jǐnzhōu Jiē Jinzhou St.
久康街 Jiǔkāng Jiē Jiukang St.
酒泉街 Jiǔquán Jiē Jiuquan St.
舊庄街 Jiùzhuāng Jiē Jiuzhuang St.
舊宗路 Jiùzōng Lù Jiuzong Rd.
吉祥路 Jíxiáng Lù Jixiang Rd.
集英街 Jíyīng Jiē Jiying St.
莒光路 Jǔguāng Lù Juguang Rd.
軍功路 Jūngōng Lù Jungong Rd.
開封街 Kāifēng Jiē Kaifeng St.
開明街 Kāimíng Jiē Kaiming St.
凱旋路 Kǎixuán Lù Kaixuan Rd.
開元街 Kāiyuán Jiē Kaiyuan St.
康定路 Kāngdìng Lù Kangding Rd.
康樂巷 Kānglè Xiàng Kangle Ln.
康樂街 Kānglè Jiē Kangle St.
康寧路 Kāngníng Lù Kangning Rd.
克強路 Kèqiáng Lù Keqiang Rd.
凱達格蘭大道 Ketagalan Dàdào
(Kǎidágélán Dàdào)
Ketagalan Blvd.
庫倫街 Kùlún Jiē Kulun St.
昆明街 Kūnmíng Jiē Kunming St.
昆陽街 Kūnyáng Jiē Kunyang St.
蘭州街 Lánzhōu Jiē Lanzhou St.
老泉街 Lǎoquán Jiē Laoquan St.
樂利路 Lèlì Lù Leli Rd.
樂業街 Lèyè Jiē Leye St.
涼州街 Liángzhōu Jiē Liangzhou St.
連雲街 Liányún Jiē Lianyun St.
遼寧街 Liáoníng Jiē Liaoning St.
立德路 Lìdé Lù Lide Rd.
立功街 Lìgōng Jiē Ligong St.
凌雲街 Língyún Jiē Lingyun St.
臨江街 Línjiāng Jiē Linjiang St.
林口街 Línkǒu Jiē Linkou St.
立農街 Lìnóng Jiē Linong St.
林森北路 Línsēn Běi Lù Linsen N. Rd.
林森南路 Línsēn Nán Lù Linsen S. Rd.
臨溪路 Línxī Lù Linxi Rd.
臨沂街 Línyí Jiē Linyi St.
麗山街 Lìshān Jiē Lishan St.
麗水街 Lìshuǐ Jiē Lishui St.
柳州街 Liǔzhōu Jiē Liuzhou St.
力行街 Lìxíng Jiē Lixing St.
隆昌街 Lóngchāng Jiē Longchang St.
龍江路 Lóngjiāng Lù Longjiang Rd.
龍泉街 Lóngquán Jiē Longquan St.
倫等街 Lúnděng Jiē Lundeng St.
洛陽街 Luòyáng Jiē Luoyang St.
美德街 Měidé Jiē Meide St.
美崙街 Měilún Jiē Meilun St.
民安巷 Mín’ān Xiàng Min’an Ln.
明德路 Míngdé Lù Mingde Rd.
明水路 Míngshuǐ Lù Mingshuilu
明溪街 Míngxī Jiē Mingxi St.
民和街 Mínhé Jiē Minhe St.
民權東路 Mínquán Dōng Lù Minquan E. Rd.
民權街 Mínquán Jiē Minquan St.
民權西路 Mínquán Xī Lù Minquan W. Rd.
民生東路 Mínshēng Dōng Lù Minsheng E. Rd.
民生西路 Mínshēng Xī Lù Minsheng W. Rd.
民樂街 Mínyuè Jiē Minyue St.
民族東路 Mínzú Dōng Lù Minzu E. Rd.
民族街 Mínzú Jiē Minzu St.
民族西路 Mínzú Xī Lù Minzu W. Rd.
木新路 Mùxīn Lù Muxin Rd.
木柵路 Mùzhà Lù Muzha Rd.
南昌路 Nánchāng Lù Nanchang Rd.
南港路 Nángǎng Lù Nangang Rd.
南海路 Nánhǎi Lù Nanhai Rd.
南京東路 Nánjīng Dōng Lù Nanjing E. Rd.
南京西路 Nánjīng Xī Lù Nanjing W. Rd.
南寧路 Nánníng Lù Nanning Rd.
南深路 Nánshēn Lù Nanshen Rd.
南陽街 Nányáng Jiē Nanyang St.
內湖路 Nèihú Lù Neihu Rd.
內江街 Nèijiāng Jiē Neijiang St.
寧安街 Níng’ān Jiē Ning’an St.
寧波東街 Níngbō Dōng Jiē Ningbo E. St.
寧波西街 Níngbō Xī Jiē Ningbo W. St.
寧夏路 Níngxià Lù Ningxia Rd.
農安街 Nóng’ān Jiē Nong’an St.
平菁街 Píngjīng Jiē Pingjing St.
平陽街 Píngyáng Jiē Pingyang St.
浦城街 Pǔchéng Jiē Pucheng St.
前街 Qián Jiē Qian St.
前港街 Qiángǎng Jiē Qiangang St.
齊東街 Qídōng Jiē Qidong St.
慶城街 Qìngchéng Jiē Qingcheng St.
青島東路 Qīngdǎo Dōng Lù Qingdao E. Rd.
青島西路 Qīngdǎo Xī Lù Qingdao W. Rd.
清江路 Qīngjiāng Lù Qingjiang Rd.
青年路 Qīngnián Lù Qingnian Rd.
青田街 Qīngtián Jiē Qingtian St.
清溪路 Qīngxī Lù Qingxi Rd.
青雲街 Qīngyún Jiē Qingyun St.
奇岩路 Qíyán Lù Qiyan Rd.
泉源路 Quányuán Lù Quanyuan Rd.
泉州街 Quánzhōu Jiē Quanzhou St.
饒河街 Ráohé Jiē Raohe St.
仁愛路 Rén’ài Lù Ren’ai Rd.
仁民路 Rénmín Lù Renmin Rd.
榮華一路 Rónghuá Yī Lù Ronghua 1st Rd.
榮華二路 Rónghuá Èr Lù Ronghua 2nd Rd.
榮華三路 Rónghuá Sān Lù Ronghua 3rd Rd.
羅斯福路 Roosevelt Lù
(Luósīfú Lù)
Roosevelt Rd.
瑞安街 Ruì’ān Jiē Rui’an St.
瑞光路 Ruìguāng Lù Ruiguang Rd.
瑞雲街 Ruìyún Jiē Ruiyun St.
三重路 Sānchóng Lù Sanchong Rd.
三福街 Sānfú Jiē Sanfu St.
三合街 Sānhé Jiē Sanhe St.
三民路 Sānmín Lù Sanmin Rd.
三水街 Sānshuǐ Jiē Sanshui St.
三元街 Sānyuán Jiē Sanyuan St.
紗帽路 Shāmào Lù Shamao Rd.
汕頭街 Shàntóu Jiē Shantou St.
紹興北街 Shàoxīng Běi Jiē Shaoxingbei St.
紹興南街 Shàoxīngnán Jiē Shaoxingnan St.
聖景路 Shèngjǐng Lù Shengjing Rd.
勝利街 Shènglì Jiē Shengli St.
社正路 Shèzhèng Lù Shezheng Rd.
社中街 Shèzhōng Jiē Shezhong St.
社子街 Shèzǐ Jiē Shezi St.
師大路 Shī-Dà Lù Shida Rd.
士東路 Shìdōng Lù Shidong Rd.
市府路 Shì-Fǔ Lù Shifu Rd.
實踐街 Shíjiàn Jiē Shijian St.
市民大道 Shìmín Dàdào Shimin (Civic) Blvd.
石牌路 Shípái Lù Shipai Rd.
士商路 Shìshāng Lù Shishang Rd.
石仙路 Shíxiān Lù Shixian Rd.
試院路 Shìyuàn Lù Shiyuan Rd.
雙城街 Shuāngchéng Jiē Shuangcheng St.
雙和街 Shuānghé Jiē Shuanghe St.
雙連街 Shuānglián Jiē Shuanglian St.
雙全街 Shuāngquán Jiē Shuangquan St.
雙溪街 Shuāngxī Jiē Shuangxi St.
雙園街 Shuāngyuán Jiē Shuangyuan St.
水源路 Shuǐyuán Lù Shuiyuan Rd.
樹林路 Shùlín Lù Shulin Rd.
四平街 Sìpíng Jiē Siping St.
四維路 Sìwéi Lù Siwei Rd.
思源街 Sīyuán Jiē Siyuan St.
松德路 Sōngdé Lù Songde Rd.
松高路 Sōnggāo Lù Songgao Rd.
松河街 Sōnghé Jiē Songhe St.
松江路 Sōngjiāng Lù Songjiang Rd.
松廉路 Sōnglián Lù Songlian Rd.
松隆路 Sōnglóng Lù Songlong Rd.
松平路 Sōngpíng Lù Songping Rd.
松勤街 Sōngqín Jiē Songqin St.
松仁路 Sōngrén Lù Songren Rd.
松山路 Sōngshān Lù Songshan Rd.
松壽路 Sōngshòu Lù Songshou Rd.
松泰路 Sōngtài Lù Songtai Rd.
松信路 Sōngxìn Lù Songxin Rd.
松勇路 Sōngyǒng Lù Songyong Rd.
松智路 Sōngzhì Lù Songzhi Rd.
塔城街 Tǎchéng Jiē Tacheng St.
泰安街 Tài’ān Jiē Tai’an St.
泰順街 Tàishùn Jiē Taishun St.
太原路 Tàiyuán Lù Taiyuan Rd.
湯元巷 Tāngyuán Xiàng Tangyuan Ln.
桃源街 Táoyuán Jiē Taoyuan St.
天津街 Tiānjīn Jiē Tianjin St.
天母東路 Tiānmǔ Dōng Lù Tianmu E. Rd.
天母北路 Tiānmǔ Běi Lù Tianmu N. Rd.
天母西路 Tiānmǔ Xī Lù Tianmu W. Rd.
天水路 Tiānshuǐ Lù Tianshui Rd.
天祥路 Tiānxiáng Lù Tianxiang Rd.
天玉街 Tiānyù Jiē Tianyu St.
天主巷 Tiānzhǔ Xiàng Tianzhu Ln.
汀州路 Tīngzhōu Lù Tingzhou Rd.
同安街 Tóng’ān Jiē Tóng’ān St.
通安街 Tōng’ān Jiē Tōng’ān St.
通北街 Tōngběi Jiē Tongbei St.
同德路 Tóngdé Lù Tongde Rd.
同德街 Tóngdé Jiē Tongde St.
通河街 Tōnghé Jiē Tonghe St.
通河東街 Tōnghé Dōng Jiē Tonghedong St.
通河西街 Tōnghé Xī Jiē Tonghexi St.
通化街 Tōnghuà Jiē Tonghua St.
銅山街 Tóngshān Jiē Tongshan St.
萬安街 Wàn’ān Jiē Wan’an St.
萬大路 Wàndà Lù Wanda Rd.
萬芳路 Wànfāng Lù Wanfang Rd.
萬和街 Wànhé Jiē Wanhe St.
萬利街 Wànlì Jiē Wanli St.
萬隆街 Wànlóng Jiē Wanlong St.
萬美街 Wànměi Jiē Wanmei St.
萬寧街 Wànníng Jiē Wanning St.
萬慶街 Wànqìng Jiē Wànqìng St.
萬青街 Wànqīng Jiē Wànqīng St.
萬全街 Wànquán Jiē Wanquan St.
萬盛街 Wànshèng Jiē Wansheng St.
萬壽路 Wànshòu Lù Wanshou Rd.
渭水路 Wèishuǐ Lù Weishui Rd.
文昌路 Wénchāng Lù Wenchang Rd.
文昌街 Wénchāng Jiē Wenchang St.
文德路 Wéndé Lù Wende Rd.
文湖路 Wénhú Lù Wenhu Rd.
文化一路 Wénhuà Yī Lù Wenhua 1st Rd.
文化二路 Wénhuà Èr Lù Wenhua 2nd Rd.
文化三路 Wénhuà Sān Lù Wenhua 3rd Rd.
文林北路 Wénlín Běi Lù Wenlin N. Rd.
文林路 Wénlín Lù Wenlin Rd.
溫泉路 Wēnquán Lù Wenquan Rd.
溫州街 Wēnzhōu Jiē Wenzhou St.
臥龍街 Wòlóng Jiē Wolong St.
五常街 Wǔcháng Jiē Wǔcháng St.
武昌街 Wǔchāng Jiē Wǔchāng St.
武成街 Wǔchéng Jiē Wucheng St.
五分街 Wǔfēn Jiē Wufen St.
吳興街 Wúxīng Jiē Wuxing St.
五原路 Wǔyuán Lù Wuyuan Rd.
梧州街 Wúzhōu Jiē Wuzhou St.
下崙路 Xiàlún Lù Xialun Rd.
廈門街 Xiàmén Jiē Xiamen St.
西安街 Xī’ān Jiē Xi’an St.
香丘巷 Xiāngqiū Xiàng Xiangqiu Ln.
向陽路 Xiàngyáng Lù Xiàngyáng Rd.
襄陽路 Xiāngyáng Lù Xiāngyáng Rd.
祥雲街 Xiángyún Jiē Xiangyun St.
仙岩路 Xiānyán Lù Xianyan Rd.
小北街 Xiǎoběi Jiē Xiaobei St.
小東街 Xiǎodōng Jiē Xiaodong St.
小南街 Xiǎonán Jiē Xiaonan St.
小西街 Xiǎoxī Jiē Xiaoxi St.
下樹林街 Xiàshùlín Jiē Xiashulin St.
西昌街 Xīchāng Jiē Xichang St.
溪口街 Xīkǒu Jiē Xikou St.
新安路 Xīn’ān Lù Xin’an Rd.
信安街 Xìn’ān Jiē Xin’an St.
新東街 Xīndōng Jiē Xindong St.
興安街 Xīng’ān Jiē Xing’an St.
興城街 Xīngchéng Jiē Xingcheng St.
興德路 Xīngdé Lù Xingde Rd.
興東街 Xīngdōng Jiē Xingdong St.
幸福街 Xìngfú Jiē Xingfu St.
興華路 Xīnghuá Lù Xinghua Rd.
杏林一路 Xìnglín Yī Lù Xinglin 1st Rd.
杏林二路 Xìnglín Èr Lù Xinglin 2nd Rd.
杏林三路 Xìnglín Sān Lù Xinglin 3rd Rd.
杏林巷 Xìnglín Xiàng Xinglin Ln.
興隆路 Xīnglóng Lù Xinglong Rd.
興南街 Xīngnán Jiē Xingnan St.
興寧街 Xīngníng Jiē Xingning St.
行善路 Xíngshàn Lù Xingshan Rd.
興順路 Xīngshùn Lù Xingshun Rd.
新光路 Xīnguāng Lù Xinguang Rd.
興雅路 Xīngyǎ Lù Xingya Rd.
行義路 Xíngyì Lù Xingyi Rd.
興義街 Xīngyì Jiē Xingyi St.
星雲街 Xīngyún Jiē Xingyun St.
興中路 Xīngzhōng Lù Xingzhong Rd.
辛亥路 Xīnhài Lù Xinhai Rd.
西寧北路 Xīníng Běi Lù Xining N. Rd.
西寧南路 Xīníng Nán Lù Xining S. Rd.
新建巷 Xīnjiàn Xiàng Xinjian Ln.
新民路 Xīnmín Lù Xinmin Rd.
新民街 Xīnmín Jiē Xinmin St.
新明路 Xīnmíng Lù Xinming Rd.
新生巷 Xīnshēng Xiàng Xinsheng Ln.
新生北路 Xīnshēng Běi Lù Xinsheng N. Rd.
新生南路 Xīnshēng Nán Lù Xinsheng S. Rd.
新生街 Xīnshēng Jiē Xinsheng St.
新市街 Xīnshì Jiē Xinshi St.
新興路 Xīnxīng Lù Xinxing Rd.
信陽街 Xìnyáng Jiē Xinyang St.
信義路 Xìnyì Lù Xinyi Rd.
新園街 Xīnyuán Jiē Xinyuan St.
新中街 Xīnzhōng Jiē Xinzhong St.
秀明路 Xiùmíng Lù Xiuming Rd.
秀山路 Xiùshān Lù Xiushan Rd.
秀山街 Xiùshān Jiē Xiushan St.
西園路 Xīyuán Lù Xiyuan Rd.
西園街 Xīyuán Jiē Xiyuan St.
西藏路 Xīzàng Lù Xizang Rd.
溪洲街 Xīzhōu Jiē Xizhou St.
許昌街 Xǔchāng Jiē Xuchang St.
學園路 Xuéyuán Lù Xueyuan Rd.
徐州路 Xúzhōu Lù Xuzhou Rd.
雅江街 Yǎjiāng Jiē Yajiang St.
鍚安巷 Yáng’ān Xiàng Yang’an Ln.
仰德大道 Yǎngdé Dàdào Yangde Blvd.
陽光街 Yángguāng Jiē Yangguang St.
陽明路 Yángmíng Lù Yangming Rd.
延吉街 Yánjí Jiē Yanji St.
研究院路 Yánjiūyuàn Lù Yanjiuyuan Rd.
延平北路 Yánpíng Běi Lù Yanping N. Rd.
延平南路 Yánpíng Nán Lù Yanping S. Rd.
延壽街 Yánshòu Jiē Yanshou St.
一德街 Yīdé Jiē Yide St.
義方街 Yìfāng Jiē Yifang St.
怡和巷 Yíhé Xiàng Yihe Ln.
一江街 Yījiāng Jiē Yijiang St.
義理街 Yìlǐ Jiē Yili St.
銀光巷 Yínguāng Xiàng Yinguang Ln.
伊寧街 Yīníng Jiē Yining St.
隱潭路 Yǐntán Lù Yintan Rd.
宜山路 Yíshān Lù Yishan Rd.
一壽街 Yīshòu Jiē Yishou St.
伊通街 Yītōng Jiē Yitong St.
逸仙路 Yìxiān Lù Yixian Rd.
一心路 Yīxīn Lù Yixin Rd.
永安街 Yǒng’ān Jiē Yong’an St.
永昌街 Yǒngchāng Jiē Yongchang St.
永春街 Yǒngchūn Jiē Yongchun St.
永福街 Yǒngfú Jiē Yongfu St.
永公路 Yǒnggōng Lù Yonggong Rd.
永吉路 Yǒngjí Lù Yongji Rd.
永康街 Yǒngkāng Jiē Yongkang St.
永平街 Yǒngpíng Jiē Yongping St.
永綏街 Yǒngsuí Jiē Yongsui St.
永興路 Yǒngxīng Lù Yongxing Rd.
幽雅路 Yōuyǎ Lù Youya Rd.
酉陽街 Yǒuyáng Jiē Youyang St.
沅陵街 Yuánlíng Jiē Yuanling St.
玉成街 Yùchéng Jiē Yucheng St.
玉門街 Yùmén Jiē Yumen St.
裕民一路 Yùmín Yī Lù Yumin 1st Rd.
裕民二路 Yùmín Èr Lù Yumin 2nd Rd.
裕民三路 Yùmín Sān Lù Yumin 3rd Rd.
裕民四路 Yùmín Sì Lù Yumin 4th Rd.
裕民六路 Yùmín Liù Lù Yumin 6th Rd.
雲和街 Yúnhé Jiē Yunhe St.
雨農路 Yǔnóng Lù Yunong Rd.
育仁路 Yùrén Lù Yuren Rd.
雨聲街 Yǔshēng Jiē Yusheng St.
育英街 Yùyīng Jiē Yuying St.
樟新街 Zhāngxīn Jiē Zhangxin St.
詔安街 Zhào’ān Jiē Zhao’an St.
正義路 Zhèngyì Lù Zhengyi Rd.
鄭州路 Zhèngzhōu Lù Zhengzhou Rd.
振華街 Zhènhuá Jiē Zhenhua St.
鎮江街 Zhènjiāng Jiē Zhenjiang St.
振興街 Zhènxīng Jiē Zhenxing St.
至誠路 Zhìchéng Lù Zhicheng Rd.
志成街 Zhìchéng Jiē Zhicheng St.
指南路 Zhǐnán Lù Zhinan Rd.
至善路 Zhìshàn Lù Zhishan Rd.
知行路 Zhī-Xíng Lù Zhixing Rd.
芝玉路 Zhīyù Lù Zhiyu Rd.
致遠一路 Zhìyuǎn Yī Lù Zhiyuan 1st Rd.
致遠二路 Zhìyuǎn Èr Lù Zhiyuan 2nd Rd.
致遠三路 Zhìyuǎn Sān Lù Zhiyuan 3rd Rd.
忠誠路 Zhōngchéng Lù Zhongcheng Rd.
中和街 Zhōnghé Jiē Zhonghe St.
中華路 Zhōnghuá Lù Zhonghua Rd.
中華街 Zhōnghuá Jiē Zhonghua St.
中崙路 Zhōnglún Lù Zhonglun Rd.
中南街 Zhōngnán Jiē Zhongnan St.
中坡北路 Zhōngpō Běi Lù Zhongpo N. Rd.
中坡南路 Zhōngpō Nán Lù Zhongpo S. Rd.
中山北路 Zhōngshān Běi Lù Zhongshan N. Rd.
中山路 Zhōngshān Lù Zhongshan Rd.
中山南路 Zhōngshān Nán Lù Zhongshan S. Rd.
中社路 Zhōngshè Lù Zhongshe Rd.
忠順街 Zhōngshùn Jiē Zhongshun St.
忠孝東路 Zhōng-Xiào Dōng Lù Zhongxiao E. Rd.
忠孝西路 Zhōng-Xiào Xī Lù Zhongxiao W. Rd.
中心街 Zhōngxīn Jiē Zhongxin St.
中興路 Zhōngxīng Lù Zhongxing Rd.
中興街 Zhōngxīng Jiē Zhongxing St.
中央北路 Zhōngyāng Běi Lù Zhongyang N. Rd.
中央南路 Zhōngyāng Nán Lù Zhongyang S. Rd.
忠義街 Zhōngyì Jiē Zhongyi St.
中庸一路 Zhōngyōng Yī Lù Zhongyong 1st Rd.
中庸二路 Zhōngyōng Èr Lù Zhongyong 2nd Rd.
中庸五路 Zhōngyōng Wǔ Lù Zhongyong 5th Rd.
忠勇街 Zhōngyǒng Jiē Zhongyong St.
中原街 Zhōngyuán Jiē Zhongyuan St.
中正路 Zhōngzhèng Lù Zhongzheng Rd.
中正街 Zhōngzhèng Jiē Zhongzheng St.
洲美街 Zhōuměi Jiē Zhoumei St.
舟山路 Zhōushān Lù Zhoushan Rd.
洲子街 Zhōuzǐ Jiē Zhouzi St.
莊頂路 Zhuāngdǐng Lù Zhuangding Rd.
莊敬路 Zhuāngjìng Lù Zhuangjing Rd.
珠海路 Zhūhǎi Lù Zhuhai Rd.
朱崙街 Zhūlún Jiē Zhulun St.
竹子湖路 Zhúzihú Lù Zhuzihu Rd.
自強街 Zìqiáng Jiē Ziqiang St.
自祥街 Zìxiáng Jiē Zixiang St.
紫雲街 Zǐyún Jiē Ziyun St.
尊賢街 Zūnxián Jiē Zunxian St.
Bạn sẽ quan tâm  GIÀY DÉP tiếng Trung: Tổng hợp Từ vựng và Hội thoại

Trong số 632 tên đường, chỉ những tên sau đây cần có dấu thanh trên ít nhất một trong những tên có âm giống nhau để tránh có những con đường khác nhau có tên giống nhau:

Jinghua St. ( Jǐnghuá và Jǐnghuà )
Tong’an St. ( Tóng’ān và Tōng’ān )
Wanqing St. ( Wànqìng và Wànqīng )
Wuchang St. ( Wǔcháng và Wǔchāng )
Đường Xiangyang. ( Xiàngyáng và Xiāngyáng ).
Roosevelt Ketagelan Civic Tingzhou / Dingzhou Shimin (Civic) Blvd. 市民 大道 Shìmín Dàdào

Bài viết liên quan

Cách đọc Giá tiền, Số tiền trong tiếng Trung Quốc chuẩn xác nhất!
Tên PHƯỜNG | XÃ dịch sang tiếng Trung Quốc
Tiếng Trung Thương Mại: Tổng hợp từ vựng chuyên ngành
Cách gọi tên các loại QUẢ | TRÁI CÂY bằng tiếng Trung
Từ vựng tiếng Trung về tên các loại RAU, CỦ, HẠT
Ý nghĩa các CON SỐ trong tiếng Trung Quốc là gì? 520 là gì?
Từ vựng tiếng Trung về các MÙA TRONG NĂM
Từ vựng tiếng Trung chủ đề: Website – Internet