Tiền tố hậu tố trong tiếng Anh là gì?

Tiền tố hậu tố trong tiếng Anh

Tiền tố và Hậu tố trong tiếng Anh là gì? Bạn đã biết nguyên tắc tiền tố hậu tố chưa? Đọc tiếp trong bài viết này nhé.

1. Tiền tố Hậu tố trong tiếng Anh là gì?

a. Định nghĩa Tiền Tố là gì?

Tiền tố là ký tự đầu, phía trước từ gốc. Tiền tố còn gọi là Prefix

Tham khảo bảng các tiền tố thường gặp trong tiếng Anh

b. Định Nghĩa Hậu Tố/ suffix là gì trong tiếng Anh

Hậu Tố hay còn gọi là Suffix, là chữ cái ở phía sau từ gốc (từ root)

Tham khảo bảng các hậu tố thường gặp trong tiếng Anh

2. Cách thêm tiền tố và tìm hiểu cách phân loại hậu tố

a. Cách thêm tiền tố

Tiền tố làm đảo ngược ý nghĩa của một từ mà không cần thêm “not” hay “no” trong câu ta nên dùng những tiền tố phủ định mis-, dis-, un-, im-,..

Ví dụ:

Thêm tiền tố -dis:
Ví dụ:
Agree (đồng ý) – V /əˈɡriː/
→ disagree (không đồng ý)
Appear (Xuất hiện)- V / əˈpɪə/
→ disappear (biến mất)
Belief (niềm tin)- N / bɪˈliːf/
→ disbelief (mất niềm tin)
Honest (trung thực)-ADJ / ˈɒnɪst/
→ dishonest (giả dối)
Thêm tiền tố -in:
Ví dụ:
Tolerant (khoan dung)- ADJ /ˈtɒlərənt/
→ intolerant (không khoan dung)
Decent (đàng hoàng)- ADJ /ˈdiːsnt/
→ indecent (không đứng đắn)
Discreet (kín đáo, thận trọng) – ADJ /dɪˈskriːt/
→ indiscreet (vô kỷ luật)
Excusable (có thể bào chữa)- ADJ / ɪkˈskjuːzəbl/
→ inexcusable (không thể bào chữa)
———Thêm tiền tố -mis:
Ví dụ:
Behave (cư xử) – V / bɪˈheɪv/
→ misbehave (cư xử sai)
Interpret (diễn giải) – V / ɪnˈtɜːprət/
→ misinterpret (hiểu sai)
Trust (tin tưởng) -V / trʌst/
→ mistrust (không tin tưởng
Thêm tiền tố -un:
Ví dụ:
Likely (có thể) – ADJ / ˈlaɪkli/
→ unlikely (không chắc chắn)
Able (có thể) – ADJ / ˈeɪbl/
→ unable (không thể)
Fortunate (may mắn) – ADJ / ˈfɔːtʃənət/
→ unfortunate (không may mắn)
Forgiving (tha thứ)- ADJ/ fəˈɡɪvɪŋ/
→ unforgiving (không tha thứ)
Thêm tiền tố -non:
Ví dụ:
Entity (thực thể) – N /ˈentəti/
→ nonentity (không thực thể)
Conformist (người phù hợp) – ADJ / kənˈfɔːmɪst/
→ nonconformist (không phù hợp)
Payment (thanh toán) – N/ ˈpeɪmənt/
→ nonpayment (không thanh toán)
Sense (giác quan) – N /sens/
→ nonsense (không có ý nghĩa)

b. Các loại hậu tố

Hậu tố được chia thành 4 loại chính: 

Bạn sẽ quan tâm  Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Giao thông

Hậu tố tạo danh từ (Noun suffix)

Ví dụ:

Teach =>  Teacher (giáo viên

extense => extension (sự gia hạn)

accurate => accuracy (tính chính xác)

friend => friendship (tình bạn)

Hậu tố tạo tính từ (Adjective suffix)

Ví dụ:

drink => drinkable (có thể uống được)

help => helpful (có thể hữu ích/hữu dụng)

imagine => imaginative (có trí tưởng tượng)

child => childish (trẻ con)

speech => speechless (câm lặng)

….

Hậu tố tạo động từ (Verb suffix)

Ví dụ:

Broad => Broaden (làm rộng thêm)

integrate (giao thoa)

Simple => simplify (đơn giản hoá)

….

Hậu tố tạo trạng từ (Adverb suffix)

clock => clockwise (theo chiều kim đồng hồ)

Bài viết đã giới thiệu ngắn gọn hậu tố là gì, tiền tố là gì cũng như đưa ra một vài ví dụ làm rõ điều đó.

Bài viết liên quan

HOw old are you là gì
How old are you là gì? What is your age là gì?
12 cung hoàng đạo trong tiêng Anh
Tìm hiểu 12 Cung hoàng đạo tiếng anh là gì và ngày sinh của những cung này
vợ chồng tiếng Anh là gì
Chồng, vợ tiếng Anh là gì?
ONS, FWB, NSA, GWTF là gì?
Tình một đêm tiếng anh là gì? ONS, FWB, NSA, GWTF là gì?
seizure là gì
Seizure là gì?
make up là gì
Make up là gì? Tìm hiểu tất cả các nghĩa khác nhau của từ make up?
Make a fuss là gì
Make a fuss là gì
cách dùng subjunctive
Câu giả định là gì? Tìm hiểu cách dùng và cấu trúc thể giả định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *