Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí ô tô

Ngày hôm nay, EMG Online sẽ gửi đến các bạn bài viết Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí ô tô. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Các loại ô tô trong tiếng Anh

 1. Car /kɑ:/: ô tô
 2. Cab /kæb/: taxi
 3. Van /væn/: Xe tải nhỏ
 4. Tram /træm/: xe điện
 5. Caravan /’kærəvæn/: Xe nhà di động
 6. Minicab /’minikæb/: Taxi đặt qua tổng đài
 7. Universal /ju:ni’və:sl/: Xe 4 chỗ có ca-bin kéo dài liền với khoang hành lý.
 8. Pick-up: Xe bán tải
 9. Cabriolet /kæbriou’lei/: Xe 2 cửa mui trần
 10. Roadster /’roudstə/: Xe hai cửa, mui trần có 2 chỗ ngồi.
 11. Sedan /si’dæn/: Xe hơi 4 cửa, 4 chỗ ngồi, ca-pô và khoang hành lý thấp hơn ca-bin.
 12. Minivan /’mini væn/: Xe có ca-bin kéo dài không có cốp sau, có từ 6 – 8 chỗ ngồi.
 13. Concept Car /’kɔnsept kɑ:/: Xe trưng bày, chưa được đưa vào dây chuyền sản xuất.

Xem thêm bài viết sau:

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Ăn uống

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Bếp

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Báo chí

2. Cấu tạo căn bản của ô tô

 1. Bumper /ˈbʌmpə/: bộ phận hãm xung
 2. Headlight /ˈhɛdlʌɪt/: đèn pha
 3. Turn signal /təːn ˈsɪɡn(ə)l/: (đèn) báo rẽ
 4. Parking light /ˈpɑːkɪŋ laɪt/: đèn phanh
 5. Fender /ˈfɛndə/: cái chắn bùn
 6. Tire /tʌɪə/: lốp xe
 7. Hubcap /ˈhʌbkap/: ốp vành
 8. Hood /hʊd/: mui xe
 9. Windshield /ˈwɪn(d)ʃiːld/: kính chắn gió
 10. Wiper /ˈwʌɪpə/: thanh gạt nước
 11. Side mirror /sʌɪd ˈmɪrə/: Gương chiếu hậu
 12. Roof rack /ruːf rak/: Giá nóc
 13. Sunroof /ˈsʌnruːf/: Cửa sổ nóc
 14. Antenna /anˈtɛnə/: ăng ten
 15. Rear window /rɪə ˈwɪndəʊ/: cửa sổ sau
 16. Rear defroster /rɪə diːˈfrɒstə /: nút sấy kinh sau
 17. Trunk /trʌŋk/: cốp xe
 18. Tail light /teɪl lʌɪt/: đèn hậu
 19. Brake light /breɪk lʌɪt/: đèn phanh
 20. Backup light /ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xe
 21. License plate /ˈlʌɪs(ə)ns pleɪt/: biển số xe
 22. Exhaust pipe /ɪɡˈzɔːst pʌɪp/: ống xả
 23. Muffler /ˈmʌflə/: bộ tiêu âm
 24. Transmission /transˈmɪʃ(ə)n/: hộp số
 25. Gas tank /ɡas taŋk/: bình xăng
 26. jack /dʒæk/: cái kích
 27. Spare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe dự phòng
 28. Lug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: dụng cụ tháo lốp xe
 29. Flare /flɛː/: đèn báo khói
 30. Jumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi động
 31. Spark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi đánh lửa
 32. Air filter /ɛːˈfɪltə/: màng lọc khí
 33. Engine /ˈɛndʒɪn/: động cơ
 34. Fuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống phun xăng
 35. Radiator /ˈreɪdɪeɪtə/: bộ tản nhiệt
 36. Radiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: ống nước tản nhiệt
 37. Fan belt /fan bɛlt/: dây đeo kéo quạt
 38. Alternator /ˈɔːltəneɪtə/: máy phát điện
 39. Dipstick /ˈdɪpstɪk/: que thăm nhớt
 40. Battery /ˈbat(ə)ri/: ắc quy
 41. Air pump /ɛː pʌmp/: ống bơm hơi
 42. Gas pump /ɡas pʌmp/: bơm xăng
 43. Nozzle /ˈnɒz(ə)l/: vòi bơm xăng
 44. Gas cap /ɡas kap/: nắp bình xăng
 45. Gas /ɡas/: xăng
 46. Oil /ɔɪl/: dầu
 47. Coolant /ˈkuːl(ə)nt/: châm nước giải nhiệt
 48. Air /ɛː/: khí
 49. Air bag /ɛːbaɡ/: túi khí
 50. Visor /ˈvʌɪzə/: tấm che nắng
 51. Rearview mirror ˈmɪrə/: kính chiếu sau
 52. Dashboard /ˈdaʃbɔːd/: bảng đồng hồ
 53. Temperature Gauge /ˈtɛmp(ə)rətʃə ɡeɪdʒ/: Đồng hồ nhiệt độ
 54. Gas gauge /ɡas ɡeɪdʒ/: nhiên liệu kế
 55. Speedometer /spiːˈdɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ
 56. Odometer /əʊˈdɒmɪtə/: đồng hồ đo quãng đường xe đã đi
 57. Warning lights /ˈwɔːnɪŋ lʌɪtz/: đèn cảnh báo
 58. Steering column /stɪəʳɪŋˈkɒləm/: trụ lái
 59. Steering Wheel /stɪəʳɪŋ wiːl/: tay lái
 60. Tape deck /teɪp dɛk/: máy phát cát-sét
 61. Cruise control /kruːz kənˈtrəʊl/: hệ thống điều khiển hành trình
 62. Horn /hɔːn/: còi
 63. Ignition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: bộ phận khởi động
 64. Vent /vent/: lỗ thông hơi
 65. Navigation System /navɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống điều hướng
 66. Radio /ˈreɪdiəʊ/: đài
 67. CD player /ˌsiːˈdiː ˈpleɪə/: máy phát nhạc
 68. Heater /ˈhiːtə/: máy sưởi
 69. Air conditioning /ɛː kənˈdɪʃ(ə)nə/: điều hòa
 70. Defroster /diːˈfrɒstə/: hệ thống làm tan băng
 71. Power outlet /ˈpaʊə ˈaʊtlɛt/: ổ cắm điện
 72. Glove compartment /glʌv kəmˈpɑːtmənt/: ngăn chứa đồ nhỏ
 73. Emergency Brake /ɪˈmɜːdʒəntsi breɪk/: phanh tay, phanh khẩn cấp
 74. Brake: /breɪk/ phanh
 75. Accelerator /əkˈsɛləreɪtə/ – chân ga
 76. Automatic transmission / ɔːtəˈmatɪk transˈmɪʃ(ə)n/: hệ thống sang số tự động
 77. Gearshift /ˈgɪəʃɪft/: cần sang số
 78. Manual transmission /ˈmanjʊ(ə)l transˈmɪʃ(ə)n/: hệ thống sang số sàn
 79. Stick shift /gɪəʳ ʃɪft/: cần số
 80. Clutch /klʌtʃ/: côn
 81. Door lock /dɔːʳ lɒk/: khóa cửa
 82. Door handle /dɔːʳ ˈhændļ/: tay cầm mở cửa
 83. Shoulder harness /ˈʃəʊldə ˈhɑːnəs/: dây an toàn sau lưng
 84. Armrest /ˈɑːmrest/: cái tựa tay
 85. Headrest /ˈhed.rest/: chỗ tựa đầu
 86. Seat /siːt/: chỗ ngồi, ghế ngồi
 87. Seat belt /siːt bɛlt/: dây an toàn
 88. Grill /ɡrɪl/: ga lăng tản nhiệt
 89. Shield /ʃiːld/: khiên xe
 90. Front fender /frʌnt ˈfɛndə/: chắn bùn trước
 91. Wheel /wiːl/: bánh xe
 92. Door post /dɔː pəʊst/: trụ cửa
 93. Outside mirror /aʊtˈsʌɪd ˈmɪrə/: gương chiếu hậu
 94. Roof post /ruːf pəʊst/: trụ mui
 95. Quarter window /ˈk(w)ɔːtə ˈwɪndəʊ/: cửa sổ một phần tư
 96. Back fender /bak ˈfɛndə/: chắn bùn sau
 97. Window frame /ˈwɪndəʊ freɪm/: khung cửa sổ
 98. Windshield washer /ˈwɪndskriːn ˈwɒʃə /: cần gạt nước
 99. Distributor /dɪˈstrɪbjʊtə/: bộ chia điện
 100. Dish brake /dɪʃ breɪk/: đĩa phanh
 101. Indicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệu
 102. Tachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ làm việc của động cơ
 103. Handbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tay
 104. Indicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệu
 105. Tachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ làm việc của động cơ
 106. Handbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tay
 107. Spare wheel /wiːl/: Lốp dự phòng
 108. Body side moulding /ˈbɒdi sʌɪd ˈməʊldɪŋ/: đường gờ bên hông xe
 109. Line shaft /lʌɪn ʃɑːft/: trục chuyền động chính
 110. Parking sensor /pɑːk ɪŋ ˈsɛnsə/: cảm biến trước sau
 111. Power steering /ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ/: tay lái trợ lực
 112. Exhaust system /ɪɡˈzɔːst ˈsɪstəm/: hệ thống pô xe hơi
 113. Rear axle /rɪə ˈaks(ə)l/: cầu sau
 114. Shock absorber /ʃɒk əbˈsɔːbə/: bộ giảm xóc
 115. Crankcase /ˈkraŋkkeɪs/: các-te động cơ
 116. Oil pan / ɔɪl pan/: các-te dầu
 117. Master cylinder / ˈmɑːstə ˈsɪlɪndə/: xy lanh chính
 118. Luggage rack /ˈlʌɡɪdʒ rak/: khung để hành lý
 119. Brake light / breɪk lʌɪt/: đèn phanh
 120. Backup light / ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xe
 121. Carburetor /kɑːbjʊˈrɛtə/: bộ chế hòa khí
 122. Radiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz/: ống nước giải nhiệt
 123. Tail gate /teɪl ɡeɪt/: cốp xe
 124. Ignition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: sự đánh lửa
 125. Tire iron /tʌɪə ˈʌɪən/: cần nạy vỏ xe
 126. Wheel nuts /wiːl nʌtz/: đai ốc bánh xe
 127. Suspension /səˈspɛnʃ(ə)n/: hệ thống treo
 128. Screen wash reservoir ˈrɛzəvwɑː
 129. Bodywork /ˈbɒdɪwəːk/: khung xe
 130. Cylinder head /ˈsɪlɪndə hɛd /: nắp máy
 131. Coolant reservoir / ˈkuːl(ə)nt ˈrɛzəvwɑː/: bình chứa chất tải lạnh
 132. Brake fluid reservoir /breɪk ˈfluːɪd ˈrɛzəvwɑː/: bình dầu phanh xe
 133. Tire pressure /tʌɪə ˈprɛʃə/: áp suất lốp
 134. Fuse box /fjuːz bɒks/: hộp cầu chì
 135. Cam belt /kam bɛlt/: dây kéo
 136. Turbocharger /ˈtəːbəʊtʃɑːdʒə/: bộ tăng áp động cơ
 137. Chassis /ˈʃasi/: sắc xi
 138. Parking brake /pɑːk ɪŋ breɪk/: phanh đỗ xe

Xem thêm bài viết sau:

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Vật lý

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Mạng máy tính

Hy vọng những từ vựng chuyên ngành này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và làm việc.

Bạn sẽ quan tâm  Đại từ quan hệ trong tiếng Anh – Cấu trúc, cách dùng và bài tập

Ngoài ra, nếu đang có nhu cầu tìm khóa học IELTS uy tín, chất lượng thì hãy nhanh tay đăng ký để nhận được học phí ưu đãi nhé!

3. Từ vựng thuật ngữ chuyên ngành Cơ khí ô tô chuyên nghiệp

 1. Oil drain Plug: Ốc xả nhớt
 2. Pulleyl: Puli
 3. Fan belt: Dây đai
 4. Water pump: Bơm nước
 5. Fan: Quạt gió
 6. Alternator: Máy phát điện
 7. Valve spring: Lò xo van
 8. Valve Cover: Nắp đậy xupap
 9. Fuel Pressure Regulator: Bộ điều áp nhiên liệu
 10. Cylinder Head: Nắp quy lát
 11. Fuel Rail: Ống dẫn nhiên liệu
 12. Instake Manifold: Cổ hút
 13. Intake Pipe: Đường ống nạp
 14. Intercooler: Két làm mát không khí.
 15. Motor Mount: Cao su chân máy
 16. Charge Pipe: Ống nạp
 17. Wastergate Actuator: Dẫn động khí thải.
 18. Tubocharge: Tuabin khí nạp.
 19. Down Pipe: Ống xả
 20. Distributor: Bộ denco
 21. Pistons: Pit tông
 22. Valves: Xu páp
 23. Mirrors: Gương chiếu hậu
 24. Tailgates Trunk Lids: Cửa cốp sau.
 25. Tail Lights: Đèn sau
 26. Step Bumpers: Cản sau
 27. A/C Condensers: Dàn nóng
 28. Doors: Cửa hông
 29. Radiators:  Két nước
 30. Fenders: ốp hông
 31. Headlights: đèn đầu
 32. Bumpers: Cản trước
 33. Grilles: Ga lăng
 34. Radiator Supports: Lưới tản nhiệt
 35. Header & Nose Panels: Khung ga lăng
 36. Hoods: Nắp capo
 37. Brakes: Phanh
 38. Steering system: Hệ thống lái
 39. Ignition System: Hệ thống đánh lửa
 40. Engine Components: Linh kiện trong động cơ.
 41. Lubrication system: Hệ thống bôi trơn.
 42. Fuel Supply System: Hệ thống cung cấp nhiên liệu.
 43. Braking System: Hệ thống phanh.
 44. Safety System: Hệ thống an toàn.
 45. AC System: Hệ thống điều hòa
 46. Auto Sensors: Các cảm biến trên xe
 47. Suspension System: Hệ thống treo
 48. Electrical System: Hệ thống điện
 49. Starting System: Hệ thống khởi động
 50. Transmission System: Hệ thống hộp số
 51. Exhaust System: Hệ thống khí thải.
 52. Adaptive Cruise Control: Hệ thống kiểm soát hành trình
 53. Electronic Brake System: Hệ thống phanh điện tử
 54. Sensor Cluster: Cảm biến ly hợp.
 55. Gateway Data Transmitter: Hộp trung tâm ( xe Đức )
 56. Force Feedback Accelerator Pedal: Bộ nhận biết bàn đạp ga
 57. Door Control Unit: Bộ điều khiển cửa
 58. Sunroof Control Unit: Bộ điều khiển cửa sổ trời.
 59. Reversible Seatbelt Pretensioner: Bộ căng dây đai
 60. Seat Control Unit: Bộ điều khiển ghế ngồi
 61. Closing Velocity Sensor: Cảm biến
 62. Side Satellites: Cảm biến va chạm thân xe
 63. Upfront Sensor: Cảm biến va chạm phía trước.
 64. Airbag Control Unit: Hệ thống túi khí.
 65. Camera System: Hệ thống camera
 66. Front Camera System: Hệ thống camera trước.
 67. Electronically Controlled Steering: Hệ thống điều khiển lái điện
 68. 4 WD, 4×4 (4 Wheel drive): Dẫn động bốn bánh chủ động.
 69. ABS (Anti-lock Brake System): Hệ thống chống bó cứng phanh tự động.
 70. AFL: Đèn pha mở dải chiếu sáng theo góc lái
 71. ARTS (Adaptive Restrain Technology System): Hệ thống điện tử kích hoạt túi khí theo những thông số cài đặt trước tại thời điểm xảy ra va chạm.
 72. BA (Brake Assist): Hệ thống hỗ trợ phanh gấp
 73. Cabriolet: Kiểu xe hai cửa mui trần
 74. CATS (Computer Active Technology Suspension): Hệ thống treo điện tử tự động điều chỉnh độ cứng theo điều kiện vận hành.
 75. Concept Car: Một chiếc xe hơi hoàn chỉnh nhưng chỉ được thiết kế để trưng bầy, chưa được đưa vào dây chuyền sản xuất.
 76. Coupe: Kiểu xe thể thao hai cửa có mui
 77. CVT (Continuously Variable Transmission): Hộp số truyền động bằng đai thang tự động biến tốc vô cấp.
 78. MDS (Multi Displacement System): Hệ  thống dung tích xi lanh biến thiên, cho phép động cơ vận hành với 2, 4 ,6… xi lanh tùy theo tải trọng và tốc độ của xe.
 79. DOHC (Double Overhead Camshafts): Hai trục cam phía trên xi-lanh
 80. IOE (Intake Over Exhaust): Van nạp nằm phía trên van xả
 81. Minivan: Kiểu xe có ca-bin kéo dài trùm ca-pô không có cốp sau, có từ 6 đến 8 chỗ.
 82. OHV (Overhead Valves): Trục cam nằm dưới và tác động vào van qua các tay đòn.
 83. Pick-up: Kiểu xe gầm cao 2 hoặc 4 chỗ có thùng chở hàng rời phía sau ca-bin (xe bán tải)
 84. Roadster: Kiểu xe hai cửa, mui trần và chỉ có 2 chỗ ngồi.
 85. Sedan: Xe hơi 4 cửa, 4 chỗ ngồi, ca-pô và khoang hành lý thấp hơn ca-bin.
 86. SOHC (Single Overhead Camshafts): Trục cam đơn trên đầu xi-lanh.
 87. SUV (Sport Utility Vehicle): Kiểu xe thể thao việt dã, được thiết kế dẫn động cả 4 bánh để có thể vượt qua những địa hình xấu.
 88. SV (Side Valves): Cơ cấu van nghiêng bên sườn máy
 89. Supercharge: Tăng áp sử dụng máy nén khí độc lập
 90. Turbocharge: Tăng áp của động cơ sử dụng khí xả làm quay cánh quạt.
 91. Turbodiesel: Động cơ diesel có thiết kế tăng áp.
 92. Universal: Kiểu xe 4 chỗ có ca-bin kéo dài kiền với khoang hành lý.
 93. Van: Xe chở người hoặc hàng hóa từ 7 đến 15 chỗ.
 94. VSC (Vehicle Skid Control): Hệ thống kiểm soát tình trạng trượt bánh xe.
 95. VVT-i (Variable Valve Timing With Intelligence): Hệ thống điều khiển xu-páp biến thiên thông minh.
 96. Volkswagen Beetle: Một kiểu xe của Volkswagen có hình dáng giống con bọ.
 97. Satellite Radio: Hệ thống đài phát thanh qua vệ tinh
 98. AWS (All Wheel Steering): Hệ thống lái cho cả 4 bánh
 99. BHP (Brake Horse Power): Đơn vị đo công suất thực của động cơ
 100. C/L (Central Locking): Hệ thống khóa trung tâm
 101. C/C (Cruise Control): Hệ thống đặt tốc độ cố định trên đường cao tốc.
 102. E/W (Electric Windows): Hệ thống cửa điện
 103. ESP (Electronic Stability Programme): Hệ thống cân bằng xe tự động điện tử.
 104. ESR (Electric Sunroof): Cửa nóc vận hành bằng điện
 105. EDM (Electric Door Mirrors): Hệ thống gương điện
 106. Service History: Lịch sử bảo dưỡng
 107. FFSR (Factory Fitted Sunroof): Cửa nóc do nhà chế tạo thiết kế
 108. Heated Front Screen: Hệ thống sưởi ấm kính phía trước
 109. HWW (Headlamp Wash/Wipe): Hệ thống làm sạch đèn pha
 110. LPG (Liquefied Petroleum Gas): Khí hóa lỏng
 111. LSD (Limited Slip Differential): Hệ thống chống trượt của vi sai
 112. LWB (Long Wheelbase): Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe
 113. MPG (Miles Per Gallon): Số dặm đi được cho 4,5 lít xăng
 114. MPV (Multi Purpose Vehicle): Xe đa dụng
 115. OTR on the Road (price): Giá trọn gói
 116. PAS Power Assisted Steering: Trợ lực lái
 117. PDI Pre-Delivery Inspection: Kiểm tra trước khi bàn giao xe
 118. RWD (Rear Wheel Drive): Hệ  thống dẫn động cầu sau

Xem thêm bài viết sau:

Tổng hợp danh sách từ Đồng nghĩa trong tiếng Anh

Học ngay từ vựng tiếng Anh chủ đề bạn bè hay nhất

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Massage Chăm sóc sắc đẹp

4. Một số mẫu câu thông dụng về Cơ khí ô tô

 1. Cars have an engine and a gearbox: Xe hơi có động cơ và hộp số
 2. Some cars have an automatic gearbox and some cars have a manual gearbox: Một số xe sử dụng hộp số thường còn một số xe thì sử dụng hộp số tự động
 3. Some cars have a diesel engine and some have a petrol engine: Một số xe sử dụng động cơ diesel và một số xe khác sử dụng động cơ xăng
 4. Most cars have a manual gearbox; most also have a petrol engine: Hầu hết xe đều sử dụng hộp số thường, một số xe cũng sử dụng động cơ xăng
 5. Cars have a battery, most cars have a 6-volt battery but some cars have a 12-volt battery: Các xe đều có bình ắc quy, vài xe có bình 6V nhưng một số dùng 12V
 6. Cars also have a generator, some have an alternator and some have a dynamo: Các xe đều sử dụng máy phát, một số xe sử dụng máy phát xoay chiều, một số khác sử dụng máy phát một chiều
 7. Cars batteries have negative and positive terminals: Bình ắc quy xe có cực âm và cực dương
 8. 6-volt car batteries have three cells, but 12-volt car batteries have six cells: ắc quy xe 6V có 3 ngăn nhưng ắc quy 12V thì có 6 ngăn
Bạn sẽ quan tâm  Download Tactics for Listening Basic – Developing – Expanding (PDF+Audio) Free

Trên đây là bài viết từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí ô tô, chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn phần nào trong công việc, đời sống, học tập và nghiên cứu.

Ngày hôm nay, EMG Online sẽ gửi đến các bạn bài viết toàn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Con người. Hãy cùng tìm hiểu nhé! 1. Từ vựng iếng Anh miêu tả độ tuổi, thế hệ. Toddler: trẻ

Bài viết liên quan

cách thêm ses trong thì hiện tại đơn (3)
Cách thêm s/es trong thì hiện tại đơn và cách phát âm chuẩn bản ngữ
Phương pháp học tiếng Anh cho người mất gốc 
Top 7 sách ngữ pháp IELTS cho người mới bắt đầu
Sau Promise là gì? Cấu trúc và cách dùng Promise chi tiết
Đi du học cần chuẩn bị những gì? - Tổng hợp A - Z
Đi du học cần chuẩn bị những gì? – Tổng hợp A – Z
bán máy phiên dịch tại hà nội
Địa chỉ bán máy phiên dịch Atalk Plus tại Hà Nội chính hãng
Unia.vn - Tiếng Anh cho người đi làm
Bảng quy đổi điểm IELTS Listening, Speaking, Writing và Reading chính xác nhất
Cách rút gọn Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *