Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Công ty

Công ty và doanh nghiệp là một trong những chủ đề mà chúng ta nói đến hằng ngày trong cuộc sống. Do vậy, những người học tiếng Anh cần phải nắm vững các từ vựng và một số mẫu hội thoại liên quan đến chủ đề này. Bài viết dưới đây của TOPICA Native sẽ giới thiệu đến bạn một số từ vựng về chủ đề công ty.

Xem thêm:

1. Các từ vựng tiếng Anh theo chủ đề công ty 

Từ vựng xoay quanh chủ đề công ty khá là rộng. Tuy nhiên, bạn có thể nắm vững những từ vựng cơ bản và thông dụng dưới đây để tự tin trong giao tiếp.

Từ vựng tiếng Anh về các loại hình doanh nghiệp

Company [ ˈkʌm.pə.ni ] : công ty

Affiliate [ ˈkʌm.pə.ni ] : công ty liên kết

Subsidiary [ ˈkʌm.pə.ni ] công ty con.

Consortium/ corporation [ kənˈsɔrʃiəm / ˌkɔrpəˈreɪʃən ] : tập đoàn.

Economic group [ ˌɛkəˈnɑmɪk grup ] : tập đoàn kinh tế, quần thể kinh tế.

Controlling company [ kənˈtroʊlɪŋ ˈkʌmpəni ] : tổng công ty/ công ty mẹ.

Headquarters [ ˈhedˌkwɔːr.t̬ɚz ] : trụ sở chính.

Field office [ fild ˈɔfəs ] : văn phòng làm việc tại hiện trường.

Branch office [ brænʧ ˈɔfəs ] : văn phòng chi nhánh.

Regional office [ ˈriʤənəl ˈɔfəs ] : văn phòng địa phương.

Representative office [ ˌrɛprəˈzɛntətɪv ˈɔfəs ] : văn phòng đại diện.

Private company [ ˌpraɪ.vət ˈkʌm.pə.ni ] : công ty tư nhân

Joint sotck company [ ʤɔɪnt sotck ˈkʌmpəni ] : công ty cổ phần.

Limited liability company [ ˈlɪmətəd ˌlaɪəˈbɪlɪti ˈkʌmpəni ] : công ty trách nhiệm hữu hạn.

Partnership [ ˈpɑːrt.nɚ.ʃɪp ] : công ty hợp danh.

Dealership [ ˈdiː.lɚ.ʃɪp ] : công ty kinh doanh ô tô.

Investment company [ ɪnˈvɛstmənt ˈkʌmpəni ] : công ty đầu tư.

Outlet [ ˈaʊt.let ] : cửa hàng bán lẻ.

Wholesaler [ ˈhoʊlˌseɪ.lɚ ] : cửa hàng bán sỉ.

Xem thêm: Từ vựng tiếng anh về đời sống công sở

Từ vựng tiếng Anh về các phòng ban trong công ty 

Department [ dɪˈpɑːrt.mənt ] : phòng (ban)

Accounting department [ əˈkaʊntɪŋ dɪˈpɑrtmənt ] : phòng kế toán.

Finance department [ fəˈnæns dɪˈpɑrtmənt ] : phòng tài chính.

Personnel department/ human resources department [ fəˈnæns dɪˈpɑrtmənt / ˈhjumən ˈrisɔrsɪz dɪˈpɑrtmənt ] : phòng nhân sự.

Purchasing department [ ˈpɜrʧəsɪŋ dɪˈpɑrtmənt ] : phòng mua sắm vật tư.

Research & development department [ riˈsɜrʧ & dɪˈvɛləpmənt dɪˈpɑrtmənt ]: phòng nghiên cứu và phát triển.

Sales department [ seɪlz dɪˈpɑrtmənt ] : phòng kinh doanh.

Shipping department [ ˈʃɪpɪŋ dɪˈpɑrtmənt ] : phòng vận chuyển.

Administration department [ ædˌmɪnɪˈstreɪʃən dɪˈpɑrtmənt ] : phòng hành chính.

Production department [ prəˈdʌkʃən dɪˈpɑrtmənt ] : phòng sản phẩm.

Audit department [ ˈɔdɪt dɪˈpɑrtmənt ] : phòng kiểm toán.

Customer Service department[ ˈkʌstəmər ˈsɜrvəs dɪˈpɑrtmənt ] : phòng chăm sóc khách hàng.

Information Technology department [ ˌɪnfərˈmeɪʃən tɛkˈnɑləʤi dɪˈpɑrtmənt ]: phòng công nghệ thông tin.

International Payment department [ ˌɪntərˈnæʃənəl ˈpeɪmənt dɪˈpɑrtmənt ]: phòng thanh toán quốc tế.

International Relations department [ ˌɪntərˈnæʃənəl riˈleɪʃənz dɪˈpɑrtmənt ]: phòng quan hệ quốc tế.

Local Payment department [ ˈloʊkəl ˈpeɪmənt dɪˈpɑrtmənt ] : phòng thanh toán trong nước.

Marketing department [ ˈmɑrkətɪŋ dɪˈpɑrtmənt ] : phòng marketing.

Product Development department [ ˈprɑdəkt dɪˈvɛləpmənt dɪˈpɑrtmənt ] : phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Pulic Relations department [ Pulic riˈleɪʃənz dɪˈpɑrtmənt ] : phòng quan hệ công chúng.

Training department [ ˈtreɪnɪŋ dɪˈpɑrtmənt ] : phòng đào tạo.

Trade-union/ labor union [ treɪd – union/ ˈleɪbər ˈjunjən ] : công đoàn.

tu-vung-tieng-anh

Từ vựng tiếng Anh về chức vụ trong công ty

The board of directors [ ði bɔrd ʌv dəˈrɛktərz ] : Ban giám đốc, Hội đồng quản trị.

Director [ daɪˈrek.tɚ ] : Giám đốc.

Executive [ ɪɡˈzek.jə.t̬ɪv ] : Giám đốc điều hành, nhân viên chủ quản.

Managing director (UK) [ ˌmæn.ə.dʒɪŋ daɪˈrek.tɚ ] : Giám đốc cấp cao (đứng sau Chủ tịch)

President/ Chairman [ ˈprɛzəˌdɛnt / ˈʧɛrmən ] : Chủ tịch

Vice president [ ˌvaɪs ˈprez.ɪ.dənt ] : Phó chủ tịch

Section manager/ Head of Division [ ˈsɛkʃən ˈmænəʤər / hɛd ʌv dɪˈvɪʒən] : Trưởng Bộ phận

Supervisor [ ˈsuː.pɚ.vaɪ.zɚ ] : giám sát viên.

Manager [ ˈmæn.ə.dʒɚ ] : quản lý.

Representative [ ˌrep.rɪˈzen.t̬ə.t̬ɪv ] : người đại diện của doanh nghiệp.

Chief Operating Officer (COO) [ tʃiːf ˈɑː.pə.reɪ.t̬ɪŋ ˌɑː.fɪ.sɚ ] : trưởng phòng hoạt động

Chief Financial Officer (CFO) [ ʧif fəˈnænʃəl ˈɔfəsər ] : giám đốc tài chính

CEO ( chief executive officer) [ ˌtʃiːf ɪɡˌzek.jə.t̬ɪv ˈɑː.fɪ.sɚ ] : tổng giám đốc.

Deputy/ vice director [ ˈdɛpjəti / vaɪs dəˈrɛktər ] : phó giám đốc.

Founder [ ˈfaʊn.dɚ ] : người sáng lập.

Head of department [ hɛd ʌv dɪˈpɑrtmənt ] : trưởng phòng.

Deputy of department [ ˈdɛpjəti ʌv dɪˈpɑrtmənt ] : phó trưởng phòng.

2. Từ vựng tiếng Anh về các hoạt động liên quan đến công ty

Establish (a company) [ ɪˈstæblɪʃ (a ˈkʌmpəni ]  : thành lập (công ty)

Go bankrupt [ goʊ ˈbæŋkrəpt ] : phá sản

Merge [ mɝːdʒ ] : sát nhập

Diversify [ mɝːdʒ ] : đa dạng hóa

Outsource [ ˈaʊt.sɔːrs ] : thuê gia công

Downsize [ ˈdaʊn.saɪz ] : cắt giảm nhân công

Franchise [ ˈfræn.tʃaɪz ] : nhượng quyền thương hiệu

3. Mẫu câu tiếng Anh về chủ đề công ty

Bên cạnh từ vựng tiếng Anh thông dụng, bạn có thể tham khảo các mẫu câu dưới đây.

I’m honored to meet you.
Thật vinh hạnh được gặp anh/chị.

Sorry to keep you waiting.
Xin lỗi tôi đã bắt anh/chị phải chờ.

Will you wait a moment, please?
Xin anh/chị vui lòng chờ một chút có được không?

You are welcomed to visit our company.
Chào mừng anh/chị đến thăm công ty.

May I introduce myself?
Tôi có thể giới thiệu về bản thân mình được chứ?

Let’s get down to the business, shall we?
Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?

I hope to visit your factory.
Tôi hy vọng được tham quan nhà máy của anh.

Hy vọng bài viết trên đã giới thiệu đến các bạn một vài từ vựng và mẫu câu tiếng Anh về chủ đề công ty hữu ích. Cùng khám phá ngay cách học tiếng Anh bứt phá với hàng trăm chủ đề tiếng Anh giao tiếp khác nhau cùng EMG Online ngay tại đây nhé!

Bạn sẽ quan tâm  Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Gia Đình

Bài viết liên quan

HOw old are you là gì
How old are you là gì? What is your age là gì?
12 cung hoàng đạo trong tiêng Anh
Tìm hiểu 12 Cung hoàng đạo tiếng anh là gì và ngày sinh của những cung này
vợ chồng tiếng Anh là gì
Chồng, vợ tiếng Anh là gì?
ONS, FWB, NSA, GWTF là gì?
Tình một đêm tiếng anh là gì? ONS, FWB, NSA, GWTF là gì?
seizure là gì
Seizure là gì?
make up là gì
Make up là gì? Tìm hiểu tất cả các nghĩa khác nhau của từ make up?
Make a fuss là gì
Make a fuss là gì
cách dùng subjunctive
Câu giả định là gì? Tìm hiểu cách dùng và cấu trúc thể giả định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *