Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Nơi làm việc

Từ vựng tiếng Anh về nơi làm việc có rất nhiều chủ điểm, ví dụ như nghề nghiệp, các mối quan hệ nơi làm việc…Do đó, người học nên chia theo từng chủ điểm để nhớ từ vựng một cách hiệu quả nhất. Đối với các bạn đã đi làm hay các bạn sinh viên thì danh sách từ vựng tiếng Anh về nơi làm việc là chủ đề nhất định không được bỏ qua. Vậy bạn đã có ít “vốn liếng” từ vựng tiếng Anh về nơi làm việc, công sở chưa? Làm thế nào để ghi nhớ chúng? Hãy cùng TOPICA Native tìm hiểu từ vựng tiếng Anh về nơi làm việc qua bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm:

1. Danh sách từ vựng tiếng Anh về nơi làm việc, chủ điểm nghề nghiệp

Colleague /kɒliːg/ đồng nghiệp

Company /ˈkʌmpəni/ công ty

Coworker /kəʊˈwɜːkə/ đồng nghiệp

Department /dɪˈpɑːtmənt/ ban

Division /dɪˈvɪʒən/ phòng

Executive /ɪgˈzɛkjʊtɪv/ chuyên viên

Factory /ˈfæktəri/ nhà máy

Manager mænɪʤə quản lý, trưởng phòng

Officeˈɒfɪs văn phòng

Organization ɔːgənaɪˈzeɪʃən/ tổ chức

Section /sɛkʃən/ phòng

Staff canteen /stɑːf kænˈtiːn/ căng tin nhân viên

Supervisor /sjuːpəvaɪzə/ giám sát viên

Trade union /treɪd ˈjuːnjən/ công đoàn

Trainee /treɪˈniː/ thực tập sinh

2. Từ vựng Tiếng Anh về các đồ dùng trong nơi làm việc

Từ vựng tiếng Anh về nơi làm việc

Từ vựng tiếng Anh về nơi làm việc

Ballpoint /ˈbɔːlˌpɔɪnt/ bút bi

Calculator /ˈkælkjʊleɪtə/ máy tính

Computer /kəmˈpjuːtə/ máy vi tính

Desk /dɛsk/ bàn

Drawing pin /ˈdrɔːɪŋ pɪn/ (UK) Thumbtack (U.S) ˈθʌmtæk

Envelope /ˈɛnvələʊp/ phong bì

Eraser /ɪˈreɪzə/ tẩy

Fax /fæks/ máy fax

Filing cabinet /ˈfaɪlɪŋ ˈkæbɪnɪt/ hộp đựng tài liệu

Folder /ˈfəʊldə/ kẹp đựng tài liệu

Fountain pen /ˈfaʊntɪn pɛn/ bút máy

Glue /gluː/ keo dán

Highlighter /ˈhaɪˌlaɪtə/ bút nhấn dòng

Keyboard /ˈhaɪˌlaɪtə/ bàn phím

Label /ˈleɪbl/ nhãn mác

Marker /ˈmɑːkə/ bút viết bảng

Monitor /ˈmɒnɪtə/ màn hình

Notebook /ˈnəʊtbʊk/ sổ

Paper /ˈpeɪpə/ giấy

Paper clip /ˈpeɪpə klɪp/ kẹp giấy

Pencil /ˈpɛnsl/ bút chì

Pencil sharpener /ˈpɛnsl ˈʃɑːpənə/ gọt bút chì

Push-pin /pʊʃ-pɪn/ gim

Rubber stamp /ˈrʌbə stæmp/ con dấu

Scissors /ˈsɪzəz/ kéo

Stapler /ˈsteɪplə/ dập gim

Sticky notes /ˈstɪki nəʊts/ giấy ghi nhớ

3. Từ vựng Tiếng Anh miêu tả nơi làm việc

Tích cực

Relaxed rɪˈlækst thư giãn

Challenging ˈʧælɪnʤɪŋ đầy thách thức

Collaborative kəˈlæb(ə)rətɪv hợp tác

Motivating ˈməʊtɪveɪtɪŋ có động lực

Engaging ɪnˈgeɪʤɪŋ luôn khuyến kích

Innovative ɪnˈnɒvətɪv cầu tiến

Fun fʌn vui vẻ

Casual ˈkæʒjʊəl thân mật

Friendly /ˈfrɛndli/ thân thiện

Professional /prəˈfeʃ.ən.əl/ chuyên nghiệp

Tiêu cực:

Toxic /ˈtɒksɪk/ độc hại

Inconsistent ɪnkənˈsɪstənt/ không đồng bộ

Demanding dɪˈmɑːndɪŋ đòi hỏi

Unsupportive ʌnsəˈpɔːtɪv không hỗ trợ, thiếu tinh thần hợp tác

Outdated aʊtˈdeɪtɪd/ lạc hậu

Biased ˈbaɪəst/ định kiến

Boring /ˈbɔːrɪŋ/ nhàm chán, tẻ nhạt

Từ vựng tiếng Anh về nơi làm việc

Từ vựng tiếng Anh về nơi làm việc

3. Một số mẫu câu nói về nơi làm việc bằng Tiếng Anh

My office is friendly and motivative place to work, so I work very efficiently here. – Văn phòng của tôi là một nơi lý tưởng và có động lực để làm, do đó tôi đã làm việc vô cùng hiệu quả ở đây.

We are so happy to work in a collaborative workplace. – Chúng tôi rất vui khi làm việc trong một môi trường hợp tác.

A professional company always has a professional working environment – Một công ty chuyên nghiệp luôn có môi trường làm việc chuyên nghiệp.

No one can be happy in an unsupportive organization. – Không ai có thể vui vẻ trong một tổ chức thiếu tinh thần hợp tác.

I get along well with most personalities. My colleagues were great team players, and we would often meet up after work for drinks or team activities. – Tôi có mối quan hệ tốt với mọi người. Đồng nghiệp của tôi là những người có tinh thần tập thể và chúng tôi thường gặp gỡ sau giờ làm để tám hoặc các hoạt động tập thể.

Our leadership team is collaborative, and we work well towards our common goal. If we have a difference of opinion, we will talk it out in our management meetings. – Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi rất hợp tác và chúng tôi hợp tác tốt để hướng đến mục tiêu chung. Nếu chúng tôi có ý kiến khác nhau, chung tôi sẽ nói chuyện trong các buổi họp quản lý.

My coworkers would say that I did my best to work well with everyone and I always put in 100%. They would say that I was consistent, dependable and driven. Đồng nghiệp của tôi nói rằng tôi đã làm rất tốt công việc và hòa đồng với tất cả mọi người, tôi luôn nỗ lực 100%. Họ nói rằng tôi là người độc lập và cầu tiến.

Xem thêm: Từ vựng tiếng anh về công ty

4. Các đoạn hội thoại Tiếng Anh trao đổi tại nơi làm việc

B: Hi there – Chào bạn

A: Hi. I haven’t seen you around here before. Have you been working long? – Chào bạn, mình chưa thấy bạn ở đây bao giờ? Bạn làm ở đây bao lâu rồi?

B: No, I’ve only been here a few months. I work in the Human Resources Department. – Không, tớ mới chỉ làm ở đây vài tháng thôi, tớ làm ở Ban Nguồn nhân lực

A: Oh, you must make more money than I do then. I’m in Sales. – Thế à, chắc hẳn bạn phải kiếm nhiều tiền hơn tớ đấy. Tớ làm sale

B: Sales sounds like an interesting job. – Sale có vẻ là một công việc thú vị.

A: It’s okay. Hey, you look like you could really have a coffee. – Cũng bình thường thôi. Mà này, trông như bạn sắp có một cốc café thực sự ấy.

B: Yes, it’s been a really hectic week. – Ừ đúng rồi, một tuần quay cuồng mà.

Với những chia sẻ từ vựng tiếng Anh về nơi làm việc mà EMG Online chia sẻ ở trên, các bạn học sinh, sinh viên và người đã đi làm có thể tự tin khi miêu tả về một nơi làm việc lý tưởng của mình bằng tiếng Anh rồi đó. TOPICA hy vọng từ vựng tiếng Anh về nơi làm việc không chỉ giúp bạn nâng cao vốn từ vốn từ vựng tiếng Anh mà con nâng cao hiệu quả giao tiếp tiếng Anh trong môi trường nơi bạn làm việc nhé. Hãy đến với EMG Online nếu bạn muốn trình độ tiếng Anh giao tiếp của bạn tốt hơn nữa nhé.

Bài viết liên quan

HOw old are you là gì
How old are you là gì? What is your age là gì?
12 cung hoàng đạo trong tiêng Anh
Tìm hiểu 12 Cung hoàng đạo tiếng anh là gì và ngày sinh của những cung này
vợ chồng tiếng Anh là gì
Chồng, vợ tiếng Anh là gì?
ONS, FWB, NSA, GWTF là gì?
Tình một đêm tiếng anh là gì? ONS, FWB, NSA, GWTF là gì?
seizure là gì
Seizure là gì?
make up là gì
Make up là gì? Tìm hiểu tất cả các nghĩa khác nhau của từ make up?
Make a fuss là gì
Make a fuss là gì
cách dùng subjunctive
Câu giả định là gì? Tìm hiểu cách dùng và cấu trúc thể giả định
Bạn sẽ quan tâm  Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Trường học